دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، بهار 1392، صفحه 105-118، صفحه 3-118  XML

1

ارزیابی تعامل میان فرد و محیط زندگی در محلات جدید با استفاده از سنجش کیفیت عینی و ذهنی مطالعه موردی: شهرک نفت تهران

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 3-16
هاشم داداش پور؛ صالح روشنی

2

تحلیل تطبیقی ساختار اشتغال شهری با تأکید بر متغیرهای اجتماعی و نظام برنامهریزی و مدیریت شهری مطالعه موردی: کلانشهرهای تهران و مونترال

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 17-30
زهره فنی؛ جمشید مولودی؛ خدر فرجی راد

3

ارزیابی الگوی مدیریت محله مبتنی بر شاخصهای حکمروایی مطلوب شهری مطالعه موردی: محله اوین، تهران

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 31-42
ابوالفضل مشکینی؛ سید موسی پورموسوی؛ سهراب مؤذن

4

اولویت بندی چالشهای اسکان غیررسمی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی: محله جعفرآباد کرمانشاه

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 43-58
حامد قادرمزی؛ علیرضا جمشیدی؛ معصومه جمشیدی؛ داود جمینی

5

ارائه فرآیند طراحی شهری اجتماعات محلی با تأکید بر رویکرد «توسعه حملونقل محور»

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 59-74
مجتبی رفیعیان؛ محمدرضا پورجعفر؛ علی اکبر تقوایی؛ علیرضا صادقی

6

بازشناسی نظام معانی محیطی در محیطهای تاریخی با تأکید بر تحولات اجتماعی مخاطبان مطالعه موردی: محله صیقلان رشت

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 75-87
علی کاظمی؛ مصطفی بهزادفر

7

بررسی تأثیر سیاستهای فضایی بر ساختار فضایی شهری با تأکید بر تراکم ساختمانی مطالعه موردی: تهران

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 89-104
مصطفی قدمی؛ صدیقه لطفی؛ کوکب خالق نیا

8

تحلیل دگرگونی الگوی مهاجرت داخلی کشور با تأکید بر مهاجرتهای شهری

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 105-118
کیومرث ایراندوست؛ محمدحسین بوچانی؛ روح الله تولایی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.