دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 220-240، صفحه 1-300  XML

1

مفهوم سازی مدیـریتِ حـکمت بنـیانِ مدرسـه

مدیریت مدرسه
صفحه 1-22
محمد نوروزیان امیری؛ علی خلخالی؛ زهره شکیبایی

2

رابطۀ یادگیری مادام العمر با اثربخشی مدرسه در بین معلمان مدارس هوشمند شهر تهران

مدیریت مدرسه
صفحه 23-39
سیده مریم حسینی لرگانی؛ مرتضی امانی

3

جو سازمانی به عنوان واسطه بین رهبری خدمتگزار و رفتار شهروندی سازمانی

مدیریت مدرسه
صفحه 40-63
محمد امجد زبردست؛ سید کریم عزیزی؛ امید شریعتی

4

تبیین معیارهای روان شناختی شایستگی مدیران مدارس اصفهان و تعیین روابط علی با روش ترکیبی دلفی-دیمتل فازی

مدیریت مدرسه
صفحه 21-40
ناصر عصاری؛ سید علی سیادت؛ یاسمین عابدینی؛ سید امیر حسن منجمی

5

صلاحیت‌های معلمی متناسب با ویژگی‌های جهانی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه مدیران و معلمان نمونه مدارس

مدیریت مدرسه
صفحه 84-104
پری سیماسادات ماجدی؛ عزت اله نادری؛ مریم سیف نراقی

6

شناسایی شایستگی مدیران مدارس جهت استفاده در کانون ارزیابی

مدیریت مدرسه
صفحه 105-125
حسین خنیفر؛ ناهید نادری بنی؛ صلاح الدین ابراهیمی؛ مرجان فیاضی؛ محمدحسین رحمتی

7

طراحی مدل ساختاری- تفسیری مؤلفه های مدارس اثربخش در دورۀ اول متوسطه

مدیریت مدرسه
صفحه 126-146
صادق ملکی آوارسین؛ بهنام طالبی؛ حورا سودی

8

ارائة الگوی تلفیقی جوامع یادگیرندة حرفه ای ناب در مدرسه

مدیریت مدرسه
صفحه 147-162
زهره کامکار؛ بیژن عبدالهی؛ حسن رضا زین آبادی؛ حسین عباسیان

9

آموزش چندفرهنگی در مدارس؛ تأملی در تجربۀ ایده‌آل معلمان موفق

مدیریت مدرسه
صفحه 163-181
کتایون حمیدی زاده؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ گلنار مهران

10

مطالعۀ فرهنگ سازمانی مدراس متوسطه و رابطۀ آن با یادگیری سازمانی معلمان

مدیریت مدرسه
صفحه 182-194
فردین باتمانی؛ صابر حیدری

11

بررسی عوامل مؤثر بر میزان بکارگیری مدیران مدارس از مدیریت دانش

مدیریت مدرسه
صفحه 195-211
موسی آداک؛ کامل آداک

12

طراحی مدل استقرار نظام مدیریت استعداد در مدارس با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری

مدیریت مدرسه
صفحه 212-229
رضا سپهوند؛ علی شریعت نژاد؛ محسن عارف نژاد

13

بازگشت به مدیریت : طراحی و تبیین الگوی نوین صلاحیت‌های مدیران آموزشی با روش تحلیل مضمون

مدیریت مدرسه
صفحه 229-251
زهره سبزیان پور؛ مریم اسلام پناه

14

واکاوی فرایند مدیریت استعداد معلمان در مدارس دورۀ متوسطه شهر اردبیل

مدیریت مدرسه
صفحه 252-274
حسن احمدی؛ مسعود مرادی؛ علی خالق خواه؛ عادل زاهد بابلان

15

بررسی وضعیت رفتارهای خود-رهبری معلمان مدارس تهران

مدیریت مدرسه
صفحه 275-297
عبدالمجید حسن زاده؛ مرتضی محمدی

16

نقش پیش بینی کنندگی ادراک از حمایت سازمانی در رابطۀ با رضایت شغلی مدیران مدارس

مدیریت مدرسه
صفحه 298-318
مهدی صادقی؛ سارا یزدانفر؛ یحیی سالاری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.