تعداد مقالات: 74

1

اثربخشی آموزش گروهی برنامه «کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه» بر الگوهای ارتباطی زوج‌های در آستانه ازدواج

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 227-247

2

اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله برانگیزش پیشرفت و شادکامی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان خوی درسال تحصیلی 91-90

تدریس پژوهی
دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 35-42

3

اثربخشی آموزش مهارت‏های تنظیم منابع تکوین خود برکاهش تعارضات زناشویی زنان

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 29-47

4

اثربخشی بازآموزی سبک‏های اسنادی بر بهبود ابعاد عملکرد خانواده زوجین متقاضی طلاق

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 367-387

5

اثربخشی حضور ذهن بر کاهش دلزدگی زناشویی مادران دارای فرزند مبتلا به نقص توجه-بیش فعالی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 591-613

6

اثربخشی درمان گروهی راه حل مدار بر کاهش تعارضات مادر- دختر در مادران

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 565-591

7

اثربخشی درمان‌های شناختی رفتاری خانواده- محور و راه‌حل- محور بر افکار خودکشی‌گرایانه، علائم افسردگی، پیوستگی و انطباق‌پذیری خانوادگی اقدام‌کنندگان به خودکشی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 185-227

8

اثر بخشی زوج درمانی گروهی شناختی- رفتاری(GCBCT) بر کاهش دلزدگی زناشویی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 247-269

9

اثر بخشی زوج درمانی گروهی مبتنی بر خود- نظم بخشی، بر آزار عاطفی و آشفتگی زناشویی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 269-297

10

اثربخشی واقعیت درمانی بر شادکامی و امیدواری در زنان مطلقه

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 297-317

11

یادداشت های مدیر مسئول

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-3

12

یادداشت های مدیر مسئول

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-3

13

یادداشت های مدیر مسئول

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-3

14

یادداشت های مدیر مسئول

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-3

15

ارائه الگوی یکپارچه تخصیص کاربری زمین بر مبنای توان اکولوژیکی در شهرستان نوشهر

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 31-44

16

ارزیابی ادراک بصری فضایی میدان امام‌حسین (ع)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 3، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 75-84

17

ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت محیطی بر الگوهای رفتاری در پارکهای شهری (نمونه‌ موردی: پارک مردم همدان)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 3، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 3-18

18

ارزیابی تناسب اراضی میان بافتی شهر گرگان برای توسعه میان افزا با استفاده ترکیبی از AHP و GIS

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 69-80

19

ارزیابی درونی برنامه درسی، ریاضی پایه ششم ابتدایی از نظر معلمان )مطالعه موردی: مدارس ابتدایی ناحیه 1 شهرستان ارومیه(

تدریس پژوهی
دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 43-54

20

ارزیابی طرح‌های توسعه شهری براساس اصل هم‌پیوندی و اتصال با استفاده از روش AHP (نمونه موردی: طرح احیای میدان امام علی(ع) اصفهان)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 3، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 19-36

21

امکان سنجی توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی بر بنیان سیاست های دارایی مبنای توسعه اجتماعات محلّی مطالعه موردی: سکونتگاه های غیررسمی کلانشهر تبریز

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 3، شماره 10، بهار 1393، صفحه 63-72

22

اندازه گیری تاثیر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری بر قصد خرید موادغذایی حلال در بازارهای کلیدی اروپا

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 1، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 33-49

23

بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی (CCT) در ارتقاء سطح سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 317-339

24

بررسی تطبیقی قوانین و برنامه‌های توسعه شهری با اصول حکمروایی خوب (با تأکید بر برنامه‌های توسعه شهری تهران)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 3، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 37-48

25

بررسی رابطه بازاریابی اثربخش و هوش رقابتی در باشگاه های ورزشی استان البرز

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 1، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 51-59

26

بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و بازاریابی رابطه مند در بانکهای تجاری استان کردستان

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 1، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 89-102

27

بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و گرایش‏های مذهبی با رضایت زناشویی در معلمان متأهل

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 65-85

28

بررسی رابطه همبستگی خانواده و الگوی انضباطی والدین با بحران هویت و عشق پرشور به جنس مخالف درپسران نوجوان

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 529-551

29

بررسی رابطۀ بین دلزدگی زناشویی، باورهای بدکارکردی جنسی و احقاق جنسی در زنان متأهل

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 661-692

30

بررسی عوامل مؤثر بر ترجیح نام و نشان تجاری ازدیدگاه مصرف‌کنندگان

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 1، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 75-88

31

بررسی نقش کیفیت ارتباط زوجین در پیش بینی احساس تنهایی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 543-565

32

بررسی نقش میانجی کاربرد دانش بازاریابی به منظور ارتقاء نوآوری سازمانی از طریق مدیریت سرمایه مشتریان : مدل یابی معادلات ساختاری

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 1، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 5-15

33

بررسی و تحلیل توزیع عادلانه خدمات شهری و الگوی پراکنش فضایی آنها در شهر همدان

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 3، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 5-18

34

بررسی ویژگی‌های شهر دوست داشتنی از نگاه کودکان (مطالعه موردی:منطقه دو شهرداری قزوین)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 59-68

35

بسترها، پیامدها و سازگاری زنان مطّلقه‌ی شهر تهران (یک مطالعۀ پدیدارشناسانه)

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 135-180

36

پیش بینی تعهد زناشویی بر پایه عواطف خودآگاه (شرم و گناه) و تمایزیافتگی خود دردانشجویان متأهل

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 113-135

37

تأثیر استفاده از نقشه مفهومی در تدریس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه در درس فیزیک

تدریس پژوهی
دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 55-66

38

تاثیرآموزش خودکارآمدی بر عملکرد رفتاری دانش آموزان در درس زیست شناسی

تدریس پژوهی
دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 81-89

39

تأثیر آموزش شناختی- رفتاری گروهی بر انتظارات زناشویی زنان و مردان متأهل شهرستان کوهدشت

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 641-661

40

تأثیر برنامه غنی‌سازی ارتباط بر سازگاری زناشویی زوج‌ها

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 527-543

41

تأثیر همزمان عامل عمومی شخصیت و ابعاد دلبستگی بر کیفیت رابطه

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 473-507

42

تأملی در نقش کانونهای فرهنگی_ تربیتی آموزش و پرورش در تربیت هنری دانش آموزان

تدریس پژوهی
دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 15-22

43

تحلیلی بر رابطه میان شاخص های عینی و ذهنی کیفیت زندگی از منظر کیفیت و امنیت کالبدی در بافت قدیمی شهر ارومیه

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 3، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 33-46

44

تحلیل پدیده‌ پراکنده‌رویی شهری در دامنه‌های شهرهای بزرگ (نمونه‌ پژوهش: دامنه‌های شمالی اصفهان)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 3، شماره 10، بهار 1393، صفحه 49-62

45

تحلیل تطبیقی ساختار برنامه ریزی و مدیریت مناطق شهری مطالعه موردی: تهران،سیدنی،تورنتو

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 3، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 73-86

46

تحلیل راهبردی مناطق مرزی (مطالعه موردی : شهرهای مرزی استان‌ کردستان)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 3، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 85-98

47

تعیین مناطق شهر_ بنیاد در ایران ( مطالعه موردی: استان فارس)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 3، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 63-74

48

تلفیق ملاحظات واکنش در شرایط اضطراری و ارزیابی اثرات محیط‌زیستی(EIA)، برای تعیین مکان بهینه تأسیسات و خدمات شهری

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 3، شماره 10، بهار 1393، صفحه 37-48

49

جایگاه برنامه ریز در فرآیند برنامه ریزی شهری ایران

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 3، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 19-32

50

رابطه بین صمیمیت زناشویی، الگوهای ارتباط زناشویی و همدم طلبی- دوری گزینی کارکنان متأهل دانشگاه خوارزمی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 447-473

51

رابطه تحول کارکرد مرز با ارتقای وضعیت پیرامونی شهرهای مرزی (مطالعه موردی: شهرهای مرزی بانه و سقز)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 45-58

52

رابطۀ هوش معنوی با راهبردهای برخورد با تعارضات زناشویی و رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متأهل شهرتهران

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 507-529

53

راهبردهای پایداری کالبدی _ اجتماعی در محلات تاریخی (مطالعه‌ موردی محله‌ عودلاجان تهران)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 3، شماره 10، بهار 1393، صفحه 3-14

54

رویکردها وسیاست های نوسازی شهری (از بازسازی تا بازآفرینی شهری پایدار)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 17-30

55

سا خت و هنجاریابی آزمون تشخیصی سبک های مقابله ای A,B,C,D دانش آموزان پایه چهارم و پنجم دبستان در خصوص مدیریت کلاس درس

تدریس پژوهی
دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 23-33

56

ساماندهی نظام حرکتی در بافت محله‌های شهری از طریق تحلیل اصل اتصال‌پذیری در نهضت نوشهرسازی و با بهره‌گیری از روش چیدمان فضا (مطالعه موردی؛ بافت مرکزی شهر کاشمر)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 3-16

57

سبک‏های دلبستگی بزرگسالان به عنوان پیش بینی‏کننده سبک‏های حل تعارض زناشویی در بین دبیران متأهل شهر بندر عباس

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 85-113

58

سنجش اثرات همگرایی نیروهای مذهب و اقتصاد در شکل و فرم منطقه ثامن شهر مشهد در دوره معاصر

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 3، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 87-101

59

سنجش سطح پایداری محلات شهر اردبیل با تأکید بر محلات با هسته‌های روستایی

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 3، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 49-62

60

شناسایی عوامل موثر بر طراحی بدنه‌های شهری با تأکید بر ابعاد زیبائی‌شناسی و زیست‌محیطی (نمونه‌ی‌‌ موردی: خیابان ولی‌عصر(عج)- شهر قشم)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 3، شماره 10، بهار 1393، صفحه 15-26

61

«شهرسازی عدالت_ محور »؛ رهیافتی پیشرو در برنامه ریزی شهری

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 3، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 47-58

62

مبانی فلسفی و معرفت شناسی روش های پژوهش در یادگیری و آموزش

تدریس پژوهی
دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 5-14

63

مدل یابی ارزش ویژه برند مشتری محور مبتنی بر عناصر آمیخته ترفیع (مورد مطالعه: شرکت های صنایع لبنی فعال در بازار تهران

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 1، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 17-31

64

مدل مفهومی و چارچوب تحلیلی پیاده‌مداری با تأکید بر رویکرد نوشهرسازی (مورد پژوهی: فاز چهار مهرشهر کرج)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 81-96

65

مطالعه تاثیرپذیری عملکرد سازمان از پاسخگویی و مشروعیت داخلی واحد بازاریابی (مطالعه موردی شرکت های تولیدی صاحب برند)

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 1، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 61-73

66

مطالعه فرهنگ علمی دانش‌آموزان بر اساس مدل‌های یاددهی-یادگیری فرهنگی علوم کاستا- فلان در برنامه درسی علوم دوره ابتدایی

تدریس پژوهی
دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 67-79

67

مقایسه ابعاد عشق ورزی بر اساس مدت ازدواج در بین زنان و مردان متأهل

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 47-65

68

مقایسه اثربخشی الگوی مبتنی بر تحلیل سازه‏های شخصی با درمان هیجان مدار بر رضایت زناشویی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 613-641

69

مقایسه اثربخشی دو رویکرد آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و روایت درمانی گروهی بر تعدیل طرح واره‌های ناسازگار اولیه در مراجعان متقاضی طلاق

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-29

70

مقایسه‌ ادراک زیبایی منظر شهری از نظر متخصصان و کاربران مطالعه‌ موردی: میدان عدل خمینی، مشهد

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 3، شماره 10، بهار 1393، صفحه 73-80

71

نقش الگوهای فراغتی در ثبات ازدواج با واسطه‌گری راهبردهای حفظ رابطه و شادکامی زناشویی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 339-366

72

نقش عوامل طراحی در ارتقای سلامت و پیاده‌روی ساکنان‌، نمونه موردی محله مطهری مشهد

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 3، شماره 10، بهار 1393، صفحه 27-36

73

همسانی شخصیتی، پنج عامل بزرگ شخصیت و رضایت زناشویی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 551-581

74

واکاوی ارتباط مدت زمان سکونت با شکلگیری هویت مکان در توسعه شهری جدید مطالعه موردی: منطقه 22 شهر تهران

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 3، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 59-72


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.