تعداد مقالات: 81

1

abstract

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 1، شماره 1، پاییز 1394

2

اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی همراه با آموزش خانواده بر مؤلفه‌های مرتبط با خودکشی در دختران اقدام کننده به خودکشی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 107-120

3

اثربخشی روایت درمانی بر افزایش صمیمیت زوجین و ابعاد آن: تلویحاتی برای درمان

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 607-632

4

اثربخشی روش آموزشی حل مسئلۀ اجتماعی در ارتقاء تعامل مادر-کودک در مادران کودکان آهسته ‏گام

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 691-717

5

اثربخشی زوج‌درمانی سیستمی- سازه گرا بر رابطۀ متقابل زناشویی در همسرهای آشفته

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-21

6

اثربخشی مشاوره زناشویی مبتنی بر الگوی کاربرد عملی مهارت‌های ارتباط صمیمانه (PAIRS) بر بهبود عملکرد خانوادگی زوج‌های دارای ناسازگاری زناشویی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 83-100

7

اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر عزت نفس و تعهد زناشویی زوجین

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-23

8

یادداشت های مدیر مسئول

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-3

9

یادداشت های مدیر مسئول

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-3

10

ارزیابی پراکنش مکانهای سوم در ارتباط با سطوح طبقات اجتماعی مختلف شهر زنجان

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 4، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 81-92

11

ارزیابی تأثیر کیفیت ادراک شده از خدمات بانکداری سنتی بر پذیرش بانکداری الکترونیک توسط مشتریان (مطالعه موردی بر مشتریان شعب بانک ملت شهر اصفهان)

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 2، شماره 2، بهار 1393، صفحه 5-23

12

ارزیابی تطبیقی سیر تحول شاخص های مسکن شهر مریوان با نقاط شهری استان کردستان و کشورایران

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 4، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 37-52

13

ارزیابی سیاست های مسکن مهر در ایران و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 83-92

14

ارزیابی و مقایسه دو سیاست پیاده‌راه‌سازی و پیاده‌مداری در مراکز شهری (نمونه مطالعه: بافت مرکزی شهر همدان)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 17-32

15

آزمودن مدل طرحواره‏ های ناسازگار اولیه حوزه بریدگی و طرد و رضایت زناشویی با میانجی‏گری سبک دلبستگی ناایمن و افسردگی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 94-114

16

آسیب‌پذیری‌های بادوام و دلزدگی زناشویی در بین زوجین متقاضی طلاق: نقش میانجی رویدادهای استرس‌زا

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 24-50

17

الگوی ساختاری رابطه‏ ی مهارتمندی هیجانی، صمیمیت، رضایت و سازگاری زناشویی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 68-92

18

آمیخته پژوهی مولفه های موثر بر ادراک حس زمان در مکان شهری مطالعه موردی: میدان نقش جهان اصفهان

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 4، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 39-54

19

اولویت بندی سیاست‌های مشارکتی در بازآفرینی شهری با تأکید بر احتمال وقوع ناسازگاری میان بهره وران؛ مطالعه موردی: برنامه بازآفرینی بافت قدیم آمل

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 4، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 5-16

20

بازنمایی تجربۀ زیستۀ والدین از چگونگی آموزش اخلاق جنسی به فرزندان خود

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 719-747

21

«بیت» در ادب فولکلور کردی

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 1، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 57-82

22

بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی مصرف کنندگان از بسط برند (مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات لبنی پگاه در شهر تهران)

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 2، شماره 2، بهار 1393، صفحه 61-74

23

بررسی اثرات انحصار دولتی در بازار و بازاریابی محصول گندم: کاربرد ماتریس تحلیل سیاستی

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 2، شماره 2، بهار 1393، صفحه 89-102

24

بررسی اثر بسته بندی بر صادرات محصولات صنعتی ایران طی سالهای 1373 تا 1390

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 2، شماره 2، بهار 1393، صفحه 103-116

25

بررسی تأثیر روش تدریس مشارکتی با بکارگیری تقویت فردی و گروهی بر پیشرفت یادگیری زبان انگلیسی

تدریس پژوهی
دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 5-18

26

بررسی تطبیقی نمونه‌هایی از بافت شهری سنندج با استفاده از آنالیزهای ایزوویست و تحلیل گراف دید

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 33-42

27

بررسی جدایی‌گزینی اجتماعی-فضایی گروه‌های تحصیلی و شغلی در کلان‌شهر شیراز

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 4، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 67-80

28

بررسی رابطه رضایت زناشویی، صمیمیت و کیفیت روابط زناشویی در متأهلین باگذشت

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 633-652

29

بررسی عوامل موثر بر عدم تمایل شهروندان به استفاده از دوچرخه در سفرهای شهری؛ مطالعه موردی: شهر اردبیل

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 4، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 83-92

30

بررسی میزان اثر ویژ گی های سنتی و مجازی بر اعتماد مشتریان به بانکداری الکترونیکی (به تفکیک مشتریان سنتی و مجازی در بانک ملی ایران)

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 2، شماره 2، بهار 1393، صفحه 75-87

31

بررسی میزان امنیت مجتمع های محصور در شهر ارومیه با استفاده از روش تعیین ضریب مکانی و کانون های جرم خیز

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 4، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 55-66

32

بررسی میزان بهزیستی روانشناختی وسازگاری زناشویی ورضایت از زندگی در بین خانواده های چند همسری وتک همسری:

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 81-97

33

بررسی معیارهای تاثیرگذار برافزایش میزان فعالیت زنان در فضاهای شهری مطالعه موردی: محله پونک( 20 متری گلستان) شهر تهران

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 4، شماره 14، بهار 1394، صفحه 47-60

34

بررسی نقش خانواده در تجربه مصرف مشروبات الکلی در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 121-135

35

بررسی و تحلیل فضایی نابرابریهای اجتماعی درمناطق شهری با رویکرد شهر متراکم مورد مطالعه : شهر بابل

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 4، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 27-38

36

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه تدریس تحول‌آفرین (TTQ)

تدریس پژوهی
دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 53-63

37

بررسی و مقایسه نظریه همسان همسری براساس ویژگی‏های شخصیتی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 673-689

38

پاێه‌مووری (رثا) در ادبیات شفاهی کردی جنوبی

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 1، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 121-144

39

پیش بینی رشد آتی شهر با استفاده از مدل اتوماتای سلولی پیشرفته مطالعه موردی: شهر چالوس

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 4، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 15-26

40

تأثیر الگوهای تدریس بدیعه‌پردازی و دریافت مفهوم بر خلاقیت دانش‌آموزان پسر پایه اول متوسطه شهر همدان در سال‌تحصیلی 91-90

تدریس پژوهی
دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 75-84

41

تأثیر درمان ترکیبی خانواده درمانی، گروه درمانی و متادون درمانی بر بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 24-41

42

تأثیر عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی بر گرایش‌ها و باورهای پیش از ازدواج: پژوهش کیفی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 93-106

43

تبیین ابعاد مؤثر بر منظر خیابان به منظور ارتقای خوانش منظر فضاهای شهری؛ مطالعه موردی: خیابان های بافت مرکزی شهر همدان

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 4، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 17-36

44

تحلیلی بر شاخص های شهروند الکترونیکی از نظر شهروندان در شهر تبریز

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 57-70

45

تحلیل خطاهای انشایی دانش‏آموزان دوزبانه پایه پنجم ابتدایی شهر سنندج

تدریس پژوهی
دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 19-32

46

تحلیل ساختار فضایی-کالبدی محدوده مرکزی شهر زنجان با رویکرد تفکر راهبردی

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 71-82

47

تحلیل عوامل موثر بر تمرکز اشتغال غیر رسمی در شهر مرزی بانه

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 4، شماره 14، بهار 1394، صفحه 91-101

48

تدوین احکام طراحی فضای پیاده‌رو با تأکید بر افزایش امنیت شهری؛ مطالعه موردی: بلوار گلستان شهر اهواز

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 4، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 69-82

49

تدوین مدل خانواده سالم براساس دیدگاه متخصصان خانواده (یک پژوهش کیفی)

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 142-170

50

تطبیق ادبیات کردی با ادبیات فارسی در زمینه‌ی عروض و وزن شعر

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 1، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 1-14

51

تعیین اثربخشی آموزش گروهی خودکارآمدی در بهبود سازگاری زنان متأهل

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 42-66

52

تفحص کیفی در واکنش همسران به افشای خیانت زناشویی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 72-92

53

تمایزیافتگی و نشانه ‏های اضطراب مزمن در سیستم هیجانی خانواده: طراحی و بررسی اثر بخشی مداخله ‏ای بر اساس نظریه سیستم ‏های خانواده بدون مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری (CBT) با روان درمانی بین فردی (IPT) بر افزایش رضایت زناشویی زنان باردار

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-24

54

خرید آنی در محیط خرده فروشی در چارچوب مدل SOR مورد مطالعه: فروشگاه های لوازم آرایشی و بهداشتی شهر تهران

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 2، شماره 2، بهار 1393، صفحه 45-59

55

رابطه بین اخلاق، ارزش‏های شخصی و رضایت زناشویی در بین زوجین در شهر مغان

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 116-130

56

رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی

مدیریت مدرسه
دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-20

57

ریالیزمی جادوویی له‌ رۆمانی «دواهه‌مین هه‌ناری دونیا»ی به‌ختیار عه‌لیدا

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 1، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 101-120

58

رویکرد مبتنی بر داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 2، شماره 2، بهار 1393، صفحه 25-44

59

شناسایی پهنه های همگن جریانی بر اساس جابه جایی های فضایی و الگوهای سفر- مطالعه موردی: منطقه کلانشهری تهران

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 4، شماره 14، بهار 1394، صفحه 61-76

60

شناسایی رویکردهای نوین درگیر نمودن مدیران مدارس در فرایند تدریس

تدریس پژوهی
دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 65-74

61

فضا و تحقق‌پذیری حق شهری: شناسایی مؤلفه‌های فضایی برآمده از حق شهری به منظور تحلیل و ارزیابی پروژه نواب در تهران و لا دفانس در پاریس

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 4، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 5-14

62

کاربرد رگرسیون لجستیک در مدل سازی توسعه شهری(مطالعه موردی: منطقه شهری بناب)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 4، شماره 14، بهار 1394، صفحه 31-46

63

لێکدانەوەی شیعری «هەڵۆ»ی سوارە لە روانگەی پێکهاتەخوازییەوە

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 1، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 121-147

64

مبانی ارزش‌شناسی تعلیم و تربیت چندفرهنگی

تدریس پژوهی
دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 85-95

65

مدل تحلیل مسیر روابط میان انسجام و انعطاف‌پذیری خانواده، تاب‌آوری و سلامت روانی دانشجویان

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 22-49

66

مشخصات مجله و فهرست مقالات

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 1، شماره 1، پاییز 1394

67

مطالعه‌ی تطبیقی بازنمایی کردها در رمان‌های فارسی پساانقلاب: 1390-137

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 1، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 15-24

68

معرفی ملاحظات کیفی مهم در کاربرد مجدد پهنه‌های متروکه و ساماندهی آنها در قالب یک چهارچوب کیفیت‌سنجی؛ مطالعه موردی: پادگان دوشان تپه

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 4، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 93-105

69

مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری (CBT) با روان درمانی بین فردی (IPT) بر افزایش رضایت زناشویی زنان باردار

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 583-605

70

مقایسه اثربخشی مداخلات خانواده محور، کودک محور و ترکیبی بر میزان نشانه‏ های ADHD در کودکان دارای این اختلال

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 653-672

71

مقایسه ترجیح و ادراک مردم از پارک های شهری طبیعی- ارگانیک و منظم - هندسی (نمونه موردی پارک لاله و پارک دانشجو)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 5-16

72

مقایسه تطبیقی پارامترهای زیباشناختی فضای شهری از دیدگاه کودکان و بزرگسالان (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 4، شماره 14، بهار 1394، صفحه 19-30

73

مقایسه تطبیقی عوامل مؤثر بر موفقیت فضای عمومی (خیابان و پارک) در ذهن و رفتار شهروندان آنکارا و تهران با تأکید بر نقش نظام برنامه ریزی فضای عمومی

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 4، شماره 14، بهار 1394، صفحه 5-18

74

مقایسه ی رضایت زناشویی در زوجین با همسرگزینی سنتی و غیرسنتی شهر تهران

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 123-142

75

مولفه های معنای زندگی در زوجین متقاضی طلاق

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 50-80

76

نالی و استفاده از امثال و حکم در دیوان

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 1، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 29-56

77

نقش ارزشهای میراث معماری و شهری در توسعه گردشگری فرهنگی (نمونه موردی: بافت تاریخی ارومیه)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 4، شماره 14، بهار 1394، صفحه 77-90

78

نقش کارکرد و فرآیند خانواده در اعتیاد به اینترنت نوجوانان:

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 143-164

79

نقش مؤلفه های منظر حسی در کیفیت محورهای مجهز محلی ( مطالعه موردی: محور علیقلی آقا در اصفهان)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 43-56

80

نقش واسطه ای خود کارآمدی و خوش‌بینی در رابطۀ میان رضایت زناشویی و رضایت از زندگی زنان آموزگار شهر نهاوند

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 50-71

81

نمود هندسه‌ادراکی بر سیر تکامل شهر ایرانی در ادوار مختلف شهرسازی؛ مطالعه موردی: شهر همدان

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 4، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 53-68


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.