تعداد مقالات: 120

1

Abstract

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 3، شماره 4، تابستان 1396

2

Normal and Abnormal Reading: Phonology and Dyslexia

فصلنامه پژوهش های خواندن
دوره 1، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 99-112

3

Reader-Response Approach: Critical Concepts and Methodology in Phenomenological Reading Theory

فصلنامه پژوهش های خواندن
دوره 1، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 87-98

4

اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به شیوۀ برنامه آگاهی و انتخاب میان فردی بر باورهای ارتباطی دانشجویان مجرد

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 79-97

5

اثربخشی خانواده‌درمانی مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر بر کیفیت زندگی، رضایت زناشویی و تعارض زناشویی زنان ازدواج‌کرده به شیوه عادی، زن به زن و فرار کردن

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 98-119

6

اثربخشی مداخله فنون مبتنی بر ذهن‌آگاهی و یادگیری خودتنظیمی بر کاهش اضطراب امتحان دانشجویان

تدریس پژوهی
دوره 4، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 63-78

7

ارائه الگوی ازدواج پایدار رضایتمند: یک پژوهش گراند تئوری

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 120-149

8

ارزیابی احساس امنیت زنان در فضاهای شهری؛ مطالعه موردی:منطقه یک شهر اهواز

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 6، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 53-68

9

ارزیابی مدارس از دیدگاه ذی‌نفعان براساس شاخصه‌های مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش

مدیریت مدرسه
دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 145-164

10

ارزیابی مهارت‌های تدریس کارآفرینی بر اساس مدل بوریچ: رویکرد آمیخته

تدریس پژوهی
دوره 4، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 129-145

11

ارزشیابی برنامه درسی کارورزی چهار در دانشگاه فرهنگیان براساس مدل ارزشیابی هدف‌محور تایلر

تدریس پژوهی
دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-24

12

الگوی اسلامی- ایرانی مدیران مدارس اُسوه در نظام آموزش‌وپرورش: پژوهشی کیفی

مدیریت مدرسه
دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 1-21

13

الگوی توسعه حرفه ای مدیران مدارس دوره متوسطه: یک تحقیق کیفی

مدیریت مدرسه
دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 123-143

14

امکان‌سنجی اجرای روش انتقال حق توسعه جهت تامین زمین خدمات شهری در شهر شیراز

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 6، شماره 22، بهار 1396، صفحه 3-14

15

آموزش چند فرهنگی: تحلیل نظامند ادراک معلمان

تدریس پژوهی
دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-16

16

بازشناسی عناصر موثر بر خوانایی درادراک بزرگسالان مطالعه موردی : بلوارامامیه-مشهد

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 6، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 17-28

17

بازشناسی عوامل کالبدی_فضایی مؤثر بر پیاده روی شهروندان در محله های شهری (مطالعه موردی: نوشهر)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 6، شماره 22، بهار 1396، صفحه 89-97

18

بازنمایی خواندن در آثار یک نویسنده: مطالعه موردی داستان‌های مصطفی مستور

فصلنامه پژوهش های خواندن
دوره 1، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 69-85

19

بافت آفرینی چارچوب بهسازی حرفه‌ای معلمان مبتنی بر درس پژوهی: یک مطالعه موردی کیفی

تدریس پژوهی
دوره 4، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 99-128

20

بررسی انگیزش زبان دوم دانشجویان مقطع کارشناسی از دیدگاه نظریه «نظام خود انگیزشی زبان دوم»

تدریس پژوهی
دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-21

21

بررسی تأثیر روش تدریس گروهی آموزش همزمان موضوعات مشترک با سطوح پیچیدگی متفاوت بر یادگیری دانش‌آموزان کلاس‌های چندپایه

تدریس پژوهی
دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 23-37

22

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر خواندن فرزندان

فصلنامه پژوهش های خواندن
دوره 1، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 11-23

23

بررسی تأثیر شنود مؤثر بر عملکرد مربیان آموزش فنی و حرفه‌ای

تدریس پژوهی
دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 39-58

24

بررسی ریخت-گونه شناسانه بافت های مسکونی جدید در راستای بهینه سازی مصرف انرژی اولیه (نمونه موردی: سپاهان شهر)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 6، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 41-54

25

بررسی زندگی، احوال و آثار الماس‌خان کندوله‌‌ای (بر پایۀ نسخه‌های خطی آثار او)

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 3، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 75-112

26

بررسی شاخص‌های کمی و کیفی موثر در ارزیابی عملکرد سامانه‌ اتوبوس‌های تندرو (BRT) با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه کلان شهر مشهد)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 6، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 87-97

27

بررسی ظرف ذهنی دانش‎آموزان اول متوسطه در سمفونی تدریس

تدریس پژوهی
دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 17-33

28

بررسی علل شکل گیری و راهکار مقابله حاشیه نشینی شهر زابل با تاکید بر توانمندسازی

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 17-28

29

بررسی فرصت‌ها و چالش‌های آموزش‌های‌ آن‌لاین در تربیت منش دانشجویان با تأکید بر رویکرد سازه‌گرایی اجتماعی

تدریس پژوهی
دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 59-86

30

بررسی نقش رفتار شهروند سازمانی گروهی معلمان در اثربخشی مدارس ابتدایی

مدیریت مدرسه
دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 109-121

31

بررسی و تحلیل اندیشه‌های شیرزاد حسن (بر اساس منتخب آثار داستانی وی)

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 3، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 31-58

32

پدیدارشناسی روش‌های توجیه خیانت: سازوکارهای رویارویی با ناهماهنگی‌های شناختی در روابط فرا زناشویی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 6، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 188-207

33

پیش‌بینی رضایت از رابطه هنگام نامزدی بر پایه ویژگی‌های شخصیتی، عوامل خانوادگی، همسانی شخصیتی و خانوادگی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 6، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 87-106

34

پیش‌بینی رضایت زناشویی زنان با ویژگی‌های شخصیتی و دین‌داری آن‌ها

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 6، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 107-127

35

پیش‌بینی رضایت زناشویی مادران و پدران کودکان دچار درخودماندگی با ویژگی‌های شخصیتی آن‌ها

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 6، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 69-85

36

پیش بینی روابط فرازناشویی بر اساس هوش معنوی، هوش اخلاقی، رضایت زناشویی و استفاده از شبکه های مجازی اجتماعی با نقش تعدیل کنندگی جنسیت

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 6، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 39-67

37

تأثیر ارائه برنامه درسی فرایندمحور بر انگیزش و نگرش به یادگیری زبان انگلیسی در سطوح بالا و پایین توانش زبانی

تدریس پژوهی
دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 25-46

38

تأثیر آموزش تاب‌آوری خانواده بر سلامت روانی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 57-78

39

تأثیر آموزش علوم تجربی با رویکرد درس‌پژوهی بر خودکارآمدی ادراک شده معلمان و نگرش دانش آموزان دوره اول متوسطه

تدریس پژوهی
دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 87-108

40

تأثیر آموزش مهارت‌های جنسی بر دانش و نگرش جنسی زنان متأهل

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-15

41

تاثیر دلبستگی به مکان بر سرمایه اجتماعی در محیط‌های مشترک همسایگی؛ نمونه موردی: مجتمع مسکونی نور در تهران

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 6، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 39-52

42

تأثیر روش تدریس مبتنی بر «تکالیف مشارکتی» بر یادگیری و یادداری دانش آموزان در درس ریاضیات پایه نهم

تدریس پژوهی
دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 47-64

43

تأثیر عوامل اجتماعی شدن بر شیوه‌های تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان دانش‌آموز در مدارس

مدیریت مدرسه
دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 217-234

44

تاثیر عوامل کالبدی فضاهای بازی بر خلاقیت کودکان 6 تا 12 سال در پارکهای شهری

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 39-50

45

تأثیرگذاری سرمایة فرهنگی بر تصمیم به خرید کالاهای خارجی

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 3، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 43-66

46

تآثیر معنادرمانی گروهی در رضایت زناشویی و بهزیستی روانشناختی همسران ناسازگار

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 6، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 1-19

47

تأملی تاریخی- جامعه شناختی در خواندن به مثابه امری پروبلماتیک

فصلنامه پژوهش های خواندن
دوره 1، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 1-10

48

تبیین اثر برنامه درسی پنهان بر احساس تعلق به مدرسه دانش‌آموزان دوره ابتدایی

تدریس پژوهی
دوره 4، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 21-46

49

تبیین نقش دانش و نگرش مدیریت تغییر مدیران مدارس خرم آباد در خلاقیت آنان

مدیریت مدرسه
دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 23-44

50

تبیین نقش هوش هیجانی با میانجی گری یادگیری سازمانی در پیش‌بینی عملکرد شغلی مدیران مدارس

مدیریت مدرسه
دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 45-67

51

تبیین و ارزیابی مولفه‌های تاب‌آوری نهادی و اجتماعی در سکونتگاه‌های خودانگیخته شهری؛ مطالعه موردی: ناحیه منفصل شهری نایسر؛ سنندج

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 6، شماره 22، بهار 1396، صفحه 75-88

52

تبیین ویژگی‌های مطلوب عناصر برنامه درسی مطالعات اجتماعی به‌منظور ارایه الگویی برای ارتقای مهارت‌های حل مسأله دانش‌آموزان دبستانی و ارزشیابی آن از دیدگاه متخصصان برنامه درسی و معلمان ذی‌ربط

تدریس پژوهی
دوره 4، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 1-20

53

تحلیلی بر ریخت‌شناسی مجتمع‌های تجاری (مطالعه موردی: مجتمع تجاری کوروش، منطقه 5 تهران)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 6، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 55-66

54

تحلیلی برعوامل موثر بر شکل گیری تصویر مقصد در گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر ارومیه

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 5-16

55

تحلیل پارک های شهری از منظر جرم شناسی با استفاده از تکنیک "چیدمان فضا" (مطالعه موردی: پارک لاله تهران)*

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 6، شماره 22، بهار 1396، صفحه 15-26

56

تحلیلی فقهی بر نامطلوب بودن توسعه عمودی بناهای مسکونی در شهر اسلامی

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 6، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 3-16

57

تدوین چارچوب نظری منظر شهری به کمک نظریه تولید فضا و نیروهای مؤثر بر منظر

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 6، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 81-94

58

تدوین صلاحیت های علمی- حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی استان لرستان

مدیریت مدرسه
دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 113-127

59

ترکیب عوامل انگیزشی و کنترل ارادی در آموزش الکترونیکی و تأثیر آن بر یادگیری و انگیزش دانشجویان

تدریس پژوهی
دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 109-129

60

تصویر ذهنی کودکان از منظر خیابان‌های شهری

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 6، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 27-40

61

تعیین پهنه‌های مناسب مکان‌گزینی «خوشه‌های صنعتی» با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در محیط GIS؛ مطالعه موردی: خوشه صنایع چوبی استان اردبیل

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 6، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 69-86

62

جستاری در اساطیر منظومه‌ی کردی مم(mam) و زین(zin)

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 3، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 59-74

63

جلوه‌های سکوت معلم در مدرسه: یک پژوهش کیفی

مدیریت مدرسه
دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 69-85

64

جوانیناسی و شیعری هێمن

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 3، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 167-188

65

چارچوبی برای تعیین استراتژی‎های تبلیغات تلویزیونی در بانکداری

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 3، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 118-142

66

چالش های به‌کارگیری یادگیری مشارکتی در تدریس دانشگاهی

تدریس پژوهی
دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 35-50

67

خواندن با/برای کودکان: مطالعه موردی دانش آموزان پایة پنجم ابتدایی شهرستان بابل

فصلنامه پژوهش های خواندن
دوره 1، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 57-68

68

خواندن به مثابه یک مهارت راهبردمحور: حلقه مفقوده در نظام آموزشی ایران

فصلنامه پژوهش های خواندن
دوره 1، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 25-35

69

درمان‌های تلفیقی، جنسیت و زوج‌درمانی: بررسی و هم سنجی اثربخشی زوج‌درمانی رفتاری التقاطی و درمان تصمیم‌گیری مجدد در بهبود تعهد زناشویی همسران متعارض

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 6، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 21-38

70

رابطة بین فلسفه بازاریابی و عملکرد شرکت‌ها (مورد مطالعه: شرکت‌های تولیدی-صنعتی)

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 3، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 1-21

71

رابطه اعتماد اجتماعی با توسعه محله ای نمونه موردی؛ محله فهادان شهر یزد

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 65-76

72

رابطه بین اخلاق حرفه ای، رهبری اخلاقی با مسئولیت پذیری اجتماعی در مدارس استان کردستان

مدیریت مدرسه
دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 93-112

73

رابطه بین انواع سکوت سازمانی و حافظه سازمانی معلمان در دبیرستان های دخترانه شهر شیراز

مدیریت مدرسه
دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 1-21

74

رابطه بین رهبری تحول‌گرای مدیران و جو سازمانی: دیدگاه معلمان مدارس دخترانه ابتدایی

مدیریت مدرسه
دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 129-150

75

رابطه چابکی سازمانی، عزت نفس سازمانی و روحیه با رضایت شغلی مدیران مدارس

مدیریت مدرسه
دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 165-185

76

سازگاری ارزشی برند خدمات و مشتری، کیفیت تعامل و رفتار شهروندی مشتری

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 3، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 22-42

77

سنجش عوامل بهبود پایداری اجتماعی در بازآفرینی از منظر ساکنان؛ مطالعه موردی: محله شیوا تهران

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 6، شماره 22، بهار 1396، صفحه 59-74

78

سنجش میزان موفقیت طرح مرکز محله آخوند شهر قزوین در ارتقای سطح امنیت محله، با استناد به رویکرد CPTED

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 29-38

79

سنجش مفهوم قلمرو مطلوب در فضاهای همگانی شهری (مطالعه موردی: پل طبیعت تهران)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 6، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 67-80

80

سنجش و تحلیل جایگاه مسکن در بخش های اقتصادی ملی و منطقه ای (سال های 1380 و 1390)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 6، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 95-108

81

شناخت عوامل مرتبط با شیوه نظارت خانواده بر رفتار اینترنتی فرزندان

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 16-34

82

شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت مدارس و بررسی وضعیت موجود آن: پژوهش ترکیبی

مدیریت مدرسه
دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 173-193

83

شناسایی عوامل مؤثر در ازدواج‌های پایدار رضایتمند در زنان

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 6، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 129-164

84

شناسایی موانع موجود برای اجرای درس‌پژوهی: مطالعه موردی مدارس ابتدایی آموزش و پرورش شهر اردبیل (پژوهش آمیخته)

تدریس پژوهی
دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 65-86

85

شناسایی و اولویت بندی مؤلفه‌های شایستگی‌های مدیران مدارس با تأکید بر مدیریت اسلامی

مدیریت مدرسه
دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 151-172

86

شناسایی ویژگی‌های محیطی تأثیرگذار بر احساس امنیت بانوان در فضاهای شهری (مطالعه موردی: محلات مخصوص و سلامت، منطقه 11 شهر تهران)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 77-91

87

شناسنامه نشریه

مدیریت مدرسه
دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 0-0

88

ضرورت بازاندیشی در الگوهای آموزش دانشگاهی رشته ‏های علوم انسانی با تأکید بر رویکرد سازنده‏ گرایی اجتماعی: ارائه یک الگوی پیشنهادی

تدریس پژوهی
دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 87-106

89

ضرورت تأسیس و انتشار مجله علمی در حوزه خواندن

فصلنامه پژوهش های خواندن
دوره 1، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 0-0

90

طراحی برنامه درسی سرمایه روانشناختی مبتی مؤلفه امید جهت آموزش عالی ایران

تدریس پژوهی
دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 131-151

91

عوامل سازمانی و زمینه‌ای توسعۀ حرفه‌ای معلمان ابتدایی در مدارس استثنایی

مدیریت مدرسه
دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 73-92

92

عوامل فرایندی توسعۀ حرفه‌ای معلمان ابتدایی مدارس استثنایی گروه کم‌توان ذهنی

تدریس پژوهی
دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 51-68

93

عوامل مؤثر برمکان‌یابی شعب بانک با استفاده از روش ترکیبی DEMATEL- ANP (مطالعه موردی: بانک رفاه کارگران)

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 3، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 67-88

94

فرآیند گسترش فضایی سکونتگاه های پیرامون کلانشهر تهران (مورد مطالعه: محدوده شهری اسلام شهر-رباط کریم)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 51-64

95

کودکان چگونه با هم خواندن را در کتابخانه تجربه می‌کنند؟ مطالعه موردی حلقه مطالعاتی کودکان خانه کتابدار کودک و نوجوان و ترویج خواندن

فصلنامه پژوهش های خواندن
دوره 1، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 37-55

96

لێکدانەوەی شێوازناسانەی قوتابخانەکانی روانگە و کفری: بە سەرنجدان بە شیعری شێرکۆ بێکەس و لەتیف هەڵمەت

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 3، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 131-165

97

مدیریت آموزش چند فرهنگی در مدارس ایران: فراتحلیلی کیفی

مدیریت مدرسه
دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 87-107

98

مدلسازی پذیرش فناوری از سوی کاربران برای دستیابی به شهر هوشمند مطالعه موردی: مراکز استان

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 6، شماره 22، بهار 1396، صفحه 27-42

99

مدل عوامل مؤثر بر چرخۀ ارتباط زوجی درخواست- کناره‌گیری

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 35-56

100

میزان برخورداری معلمان مدارس هوشمند از مهارت‌های موردنیاز تدریس با استفاده از فاوا

تدریس پژوهی
دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 107-126

101

مشخصات مجله و فهرست مقالات

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 3، شماره 4، تابستان 1396

102

مطالعات رفتار مصرف کننده

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 4، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 1-12

103

مطالعه اثر آموزش و تدریس به‌صورت ترکیبی بر یادگیری دانش‌آموزان؛ مطالعه موردی رشته‌های فنی و حرفه‌ای

تدریس پژوهی
دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 69-81

104

مطالعه‌ی تطبیقی عشق و سیاست در اشعار شیرکو بی‌کس و حمید مصدق

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 3، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 1-30

105

مطالعه کیفی دیدگاه صاحبنظران آموزش عالی در مورد بازاریابی خدمات در بخش دولتی

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 3، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 89-117

106

مطالعه کیفی عوامل مؤثر بر تخریب باغ ها در شهر تهران با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 6، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 3-16

107

مقایسه برنامه قصد شده، اجرا‌شده و کسب شده درس کارورزی به منظور ارائه راهکار مناسب ( مورد مطالعه: دانشگاه فرهنگیان استان کردستان)

تدریس پژوهی
دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 131-143

108

مقایسه فضای آموزشی مدارس دولتی و غیر دولتی، مورد: مدارس متوسطه شهر کرج

مدیریت مدرسه
دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 51-72

109

میل به خلوت جویی و ادراک ازدحام در محیط های شهری: تحلیلی مقایسه ای میان زنان در خرده فرهنگ های ایران

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 6، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 29-38

110

نظیره‌های کُردی خمسة نظامی

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 3، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 113-130

111

نقش اخلاق حرفه‌ای معلمان در تقویت انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

تدریس پژوهی
دوره 4، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 47-62

112

نقش و جایگاه آموزش زنان در فرآیند بازآفرینی شهری بافت‌های تاریخی (مطالعه موردی : محله سنگ‌سیاه در بافت تاریخی شیراز)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 6، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 17-26

113

واکاوی اصول حاکم بر اجرای مطلوب برنامه درسی درس‌پژوهی

تدریس پژوهی
دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 127-148

114

واکاوی تجارب اعضای هیأت علمی در ارتباط با شایستگی‌ها و پویایی‌های تدریس و پژوهش در فرآیند بین المللی‌شدن آموزش عالی: پژوهشی کیفی

تدریس پژوهی
دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 109-133

115

واکاوی چشم‌انداز شهرهای جهانی در کشورهای در حال توسعه: از نقد رویکردهای مسلط کنونی تا ارائه چارچوب مفهومی جایگزین

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 6، شماره 22، بهار 1396، صفحه 43-58

116

واکاوی ماهیت راهیابانه تدریس: رویکرد مطلوب در تبیین کنش معلمی مبتنی بر موقعیت عمل

تدریس پژوهی
دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 83-107

117

واکاوی موانع رشد حرفه‌ای همکارانه معلمان در مدارس: پژوهشی آمیخته

مدیریت مدرسه
دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 23-49

118

وضعیت باورها و حالت فراشناختی و حافظه کاری دانش‌آموزان دوره متوسطه

تدریس پژوهی
دوره 4، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 79-98

119

وظایف زن در زندگی زناشویی و نقش آن در استوار ساختن بنیاد خانواده از دیدگاه فقه اسلامی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 6، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 165-187

120

وظایف مدیران مدارس در جهت تقویت و توسعۀ کامیابی شغلی معلمان: پژوهشی ترکیبی

مدیریت مدرسه
دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 195-215


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.