تعداد مقالات: 191

1

abstract

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 4، شماره 5، بهار و تابستان 1397

2

Automaton and Tyche in Postmodern British Novel: A Critical Treatment of Chance in Jeanette Winterson’s The Passion

Critical Literary Studies
دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 33-50

3

Detrimental Impacts of Poppy Monoculture on Indigenous Subjects, Plants and Animals: An Ecocritical Reading of Amitav Ghosh's Sea of Poppies

Critical Literary Studies
دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 5-20

4

Editorial Note

Critical Literary Studies
دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 1-3

5

Editorial Note

Critical Literary Studies
دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 1-3

6

Globalization, Risk, and Transformation of Intimacy: Investigating Mark Ravenhill’s Some Explicit Polaroids and Faust Is Dead

Critical Literary Studies
دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 51-72

7

Guests in Albert Camus’s “The Guest”: Essence in Tartarus

Critical Literary Studies
دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 65-81

8

Hannah Arendt’s Human Condition in Neil Simon’s Theater

Critical Literary Studies
دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 73-88

9

Literature as a Medium to Foster Critical Thinking: A Case Study of an Iranian EFL Classroom

Critical Literary Studies
دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 105-122

10

Semiotic and Cultural Analysis of English and Persian Advertising Slogans

Critical Literary Studies
دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 83-105

11

The Afterlife of Edward FitzGerald’s Poem: A Comparative Study of FitzGerald's Rubáiyát and Housman’s A Shropshire Lad

Critical Literary Studies
دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 19-34

12

The Interdependency of Foucauldian Concepts of Power and Knowledge in Shakespeare’s The Tempest

Critical Literary Studies
دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 89-104

13

The Intertextual and the Theatrical in Postmodern Drama: A Case Study of Stoppard’s Rosencrantz and Guildenstern Are Dead

Critical Literary Studies
دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 21-35

14

The Traces of Hermeticism in John Donne’s An Anatomy of the World

Critical Literary Studies
دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 107-114

15

Twentieth-Century American Family Drama: An Exploration of the Image of Loss

Critical Literary Studies
دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 115-131

16

Two Tales of a City: London in Ben Jonson’s The Alchemist and Samuel Johnson’s London

Critical Literary Studies
دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 5-18

17

اثر بازاریابی حسی بر نیات رفتاری مشتریان از طریق لذت جویی، دلبستگی به مکان و اعتماد ( مطالعه موردی: مدارس فوتبال شهر کرمانشاه)

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 21-35

18

اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی با رویکرد اسلامی بر دلزدگی تحصیلی و بهزیستی مدرسه دانش آموزان

تدریس پژوهی
دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-16

19

اثربخشی برنامه آموزشی سرزندگی تحصیلی بر عملکرد تحصیلی، اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 163-182

20

اثربخشی برنامه آموزشی غنی‌سازی روابط بر ادراک رفتارهای ازخودگذشتگی خود و شوهر و تاب‌آوری ابهام در زنان دانشجو

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 106-125

21

اثربخشی درمان متمرکز بر پذیرش و تعهد بر سازش یافتگی زوجیِ زنان

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 166-182

22

اثربخشى مداخله آموزشی غنی‌سازی زندگى زناشویی با رویکرد متمرکز بر هیجان در دوران باردارى بر رضایت زناشویی زوجین پس از تولد اولین فرزند

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 55-81

23

اثرگذاری فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی نوین بر ساختار کالبدی – فضایی شهر با رویکرد شهر خلاق (مطالعه موردی شهر اصفهان)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 77-90

24

ارائه مدلی برای توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی

مدیریت مدرسه
دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 204-223

25

ارتقاء کیفیت تدریس در پرتو ارزشیابی از اساتید؛ تأملی بر دیدگاه دانشجویان

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 15-31

26

ارزیابی آسیب‏ پذیری بافت‏های مسکونی در برابر زلزله و راهکارهای کاهش آسیب‌پذیری (مطالعه موردی: منطقه شش شهرداری تهران)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 7، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 93-112

27

ارزیابی تاثیر مقیاس مکان بر شدت دلبستگی به سه مقیاس خانه، محله و شهر بر پایه دو متغیر سن و جنسیت (نمونه موردی: شهرهای تهران و ساری)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 7، شماره 26، بهار 1397، صفحه 3-16

28

ارزیابی تطبیقی گذرگاه‌های همسطح و پل‌های عابر پیاده در قابلیت پیاده‌مداری خیابان‌های شهری (نمونه موردی: خیابان کریمخان زند شهر تهران)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 7، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 29-40

29

ارزیابی جو سازمانی دانشگاه، کیفیت تجارب یادگیری و فرسودگی تحصیلی دانشجویان (برگزیدگان نخبه آزمون‌های سراسری و المپیاد سازمان سنجش آموزش کشور)

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-23

30

ارزیابی سطح پایداری محلات غیر رسمی با استفاده از مدل ردپای اکولوژیک (نمونه مطالعاتی: محله عباس آباد شهر سنندج)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 7، شماره 26، بهار 1397، صفحه 89-98

31

ارزیابی شدت کارآیی مکانی کاربری اراضی در بخش مرکزی شهر، مطالعه موردی: بخش مرکزی شیراز

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 7، شماره 26، بهار 1397، صفحه 73-88

32

ارزیابی قلمروهای همگانی براساس مشاهده و تحلیل الگوهای فعالیتی-رفتاری (موردپژوهی: پیاده‌راه احمدی شیراز)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 45-62

33

ارزیابی مراکز شهری مبتنی بر رویکرد پاسخ‌دهی محیطی (نمونه موردی: منطقه مرکزی شهر گنبدکاووس)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 7، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 3-16

34

ارزیابی وضعیت مسکن سالم در شهر ها: نمونه موردی شهر اردبیل

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 7، شماره 26، بهار 1397، صفحه 99-111

35

ارزشیابی برنامۀ تعالی مدیریت مدرسه برمبنای الگوی هدف آزاد

مدیریت مدرسه
دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 56-77

36

ارزشیابی سطح دانش و نگرش ‌معلمان مدارس در ارتباط با پژوهش تربیتی

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 46-65

37

ارزشیابی کیفیت برنامۀ تعالی مدرسه بر اساس الگوی سیپ در مدارس متوسطه

مدیریت مدرسه
دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 43-61

38

آسیب شناسی نظام ارزشیابی عملکرد مدیران مدارس: پژوهشی کیفی

مدیریت مدرسه
دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 264-284

39

استعاره‌ی فضا در کُردی کلهری: بررسی حرف اضافه‌ی مکانی

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 4، شماره 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-64

40

اصولِ اخلاقِ آموزگاری: بازاندیشیِ پیش‌روایت‌های زیست اخلاقیِ فراتر از دبستان

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 24-45

41

امکان‌سنجی تحقق شهر دوستدار سالمند (مطالعه موردی: شهر بوکان)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 7، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 67-78

42

امکان سنجی و آسیب شناسی ورود تبلت به فرآیند تدریس و یادگیری

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 49-68

43

اولویت بندی راهبردهای توسعه میان افزا در پهنه های برش عرضی نواحی شهری (نمونه مطالعاتی: منطقه6 شهرمشهد)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 7، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 65-78

44

بررسی ابعاد صرفی فرایندهای معادل گزینی مفاهیم علم جامعه شناسی در زبان فارسی

مجله معنا و نشانه
دوره 1397، شماره 1، بهار 1397، صفحه 51-73

45

بررسی اثرات پیکره بندی بر کیفیت فضایی پارکهای شهری (مطالعه موردی: پارک‌های شهر مشهد)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 7، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 27-40

46

بررسی اصول طراحی راهبردهای ارزشیابی مطلوب در میان دانش آموزان استعداد درخشان شهر اصفهان: یک مطالعه ترکیبی

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 25-41

47

بررسی اصول و روش‌های برقراری نظم و انضباط از نظر کارکنان مدارس متوسطه

مدیریت مدرسه
دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 244-261

48

بررسی انگاره نمونه‌ اصلی در فرافرهنگ نگاری و کاربرد آن در خرد ساختار فرهنگ های تک زبانه‌ فارسی

مجله معنا و نشانه
دوره 1397، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-16

49

بررسی پدیدار‌شناسانه توانمندسازی مالی از دیدگاه مدیران مدارس

مدیریت مدرسه
دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 285-304

50

بررسی پیش‌بینی موفقیت مهارت‌آموزان دانشگاه فرهنگیان در آزمون ارزیابی صلاحیت معلمی (اصلح) با استفاده از کدگذاری متغیرهای طبقه‌ای

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 43-57

51

بررسی تأثیر اجتماع‌پذیری فضاهای عمومی بر پایداری اجتماعی مجتمع‌های مسکونی، نمونه موردی: مجتمع‌های مسکن مهر اردبیل

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 7، شماره 26، بهار 1397، صفحه 43-56

52

بررسی تأثیر جو سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان با نقش میانجی پاسخگویی فردی

مدیریت مدرسه
دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 87-107

53

بررسی تـأثیر رؤیت‌پذیری فضای کالبدی بر رفتار عابران پیاده در میادین شهری با کمک تحلیل‌های مبتنی بر آیزویست سه‌بعدی (نمونه موردی: سبزه‌میدان تهران)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 101-115

54

بررسی تناسب محتوا و شیوه‏های آموزش حسابداری (کارشناسی ارشد) با مهارت‏های مورد نیاز بازارکار: از دیدگاه دانشجویان، اساتید دانشگاه و اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 218-233

55

بررسی جامعه شناختی پدیده رمزگردانی دو زبانه های کردی کلهری- فارسی در دانش آموزان

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 39-63

56

بررسی رابطه یادگیری مشارکتی و انفرادی با میزان مهارتهای اجتماعی دانش آموزان رشته علوم انسانی

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 175-190

57

بررسی رابطۀ بین سبک‌های رهبری مدیران مدارس با مهارت‌های سازمانی مدیریت زمان

مدیریت مدرسه
دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-18

58

بررسی روش ترکیبی در تشخیص جزایر گرمایی و راهکار تعدیل از طریق ظرفیت فضای سبز شهری (مورد مطالعه: شهر اصفهان)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 7، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 41-54

59

بررسی کاربست مؤلفه‌های سرمایه‌های اجتماعی در مدارس شهر تهران؛ مطالعه‌ای کیفی

مدیریت مدرسه
دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 277-297

60

بررسی کارکرد رنگ در دیوان مولوی کُرد

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 4، شماره 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 85-102

61

بررسی میزان تاثیرگذاری عوامل محیطی بر افزایش فعالیت دختران و پسران نوجوان در فضاهای شهری (محدوده مطالعاتی: خیابان آزادی کرج)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 7، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 17-27

62

بررسی میزان تطابق فعالیت‌ها و روش‌های تدریس در دوره‌های یادگیری الکترونیکی با نظریه‌های یادگیری

تدریس پژوهی
دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 17-31

63

بررسی مقایسه ای تدریس بر اساس شیوه ی نوشتاری پیوسته تاملینسون و شیوه ی ژانر پروسه بر روی مهارت نوشتاری زبان آموزان ایرانی

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-22

64

بررسی نشانه - معنا شناختی واژه‌ها و اصطلاحات کاربردی در علم پزشکی و کاربرد آن‏ها در زبان فارسی محاوره ای

مجله معنا و نشانه
دوره 1397، شماره 1، بهار 1397، صفحه 35-49

65

بررسی و تحلیل اهداف تعلیم و تربیت عشایر با تکیه بر دیدگاه‌های تربیتی بهمن بیگی: تحلیل محتوای کیفی

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 123-146

66

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ کوتاه مقیاس رابطۀ خانوادگی و برآورد همبستگی آن با خود گزارش دهی رفتارهای خودکشی نوجوانان دبیرستانی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 147-164

67

بررسی و مقایسۀ مدیریت مدارس متوسطۀ کرمان بر اساس الگوی های مدیریتی تونی بوش

مدیریت مدرسه
دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 62-81

68

برنامه ریزی راهبردی گردشگری شهری با رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا در بافت های تاریخی (نمونه موردی: بافت قدیم شهر رشت)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 7، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 53-66

69

برنامه ریزی راهبردی گردشگری کردستان بر پایه هویت رقابت‌پذیری منطقه ای با استفاده از تکنیک Meta-SOWT

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 7، شماره 26، بهار 1397، صفحه 17-30

70

بهبود درک دانش آموزان از چگونگی تفریق عددهای مخلوط (تجربه مبتنی بر درس پژوهی)

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 59-78

71

بهبود عملکرد سازمانی معلمان در پرتو رهبری فضیلت گرابا میانجیگری یادگیری سازمانی

مدیریت مدرسه
دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 237-254

72

پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان براساس سبک‌های دلبستگی، خود-متمایزسازی و سبک زندگی ارتقا بخش سلامت

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 145-165

73

پیش‌بینی تعهد زناشویی زنان بر اساس شیوه‌های دل‌بستگی، خود شفقتی و تحمل پریشانی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 65-84

74

پی‌کاوی تجربه زیسته رضایت زناشویی زوجین دارای تفاوت فرهنگی: یک مطالعه پدیدارشناسی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 105-124

75

تأثیر آموزش خود دفاعی در سازش یافتگی زناشویی و همبستگی خانواده زنان درگیر خشونت خانگی مراجعه‌کننده به دادگستری شهر اردبیل

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 82-98

76

تأثیر آموزش مستقیم و غیر مستقیم بر گسترش توانایی کاربرد شناسی زبان آموزان ایرانی: بررسی کارگفت درخواست

مجله معنا و نشانه
دوره 1397، شماره 1، بهار 1397، صفحه 93-106

77

تأثیر آموزش معنویت بر تعهد سازمانی، نگهداشت نیروی انسانی و اشتیاق شغلی مدیران مدارس ابتدایی

مدیریت مدرسه
دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 153-168

78

تأثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر رفتار مصرف کنندگان؛ بررسی نقش ارزش ویژه برند، کیفیت رابطه برند و نگرش نسبت به برند

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 37-59

79

تأثیرتدریس واژگان زبان انگلیسی با کارتون آموزشی به همراه ترجمه بینازبانی شفاهی بر میزان فراگیری زبان آموزان ایرانی

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 83-94

80

تأثیر تصویرذهنی مشتریان از مرکز خرید و تجانس تصویر فردی بر وفاداری و سهم خرید آنان با نقش تعدیلگری محیط (مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه های زنجیره ای هایپراستار در استان تهران)

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-79

81

تأثیر جذبه شخصیتی استادان بر درک دانشجویان از اثربخشی تدریس

تدریس پژوهی
دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 33-50

82

تأثیر درمان رابطۀ والد- فرزند بر تنیدگی و توانمندی والدین دارای فرزند دچار اختلال کاستی توجه/ فزون کنشی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 27-46

83

تاثیر روش آموزش معکوس بر یادگیری درس کاروفناوری

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-14

84

تاثیر عوامل ساختاری رهبری معنوی مدیران مدارس بر معنویت در سازمان با نقش میانجی عدالت سازمانی در بین دبیران

مدیریت مدرسه
دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 255-276

85

تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر روان‌شناسی وحدت مدار بر رضایت زناشویی و بهزیستی روان‌شناختی زوجین

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 85-104

86

تأثیر ویژگی های وب سایت فروشگاههای مجازی بر ارزش ویژه برند فروشگاه (مورد مطالعه: دیجی‌کالا)

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-19

87

تأملی پدیدارنگارانه بر مؤلفه های رهبری برنامه درسی در مدارس ابتدایی: دیدگاه مدیران

مدیریت مدرسه
دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 283-305

88

تبیین ابعاد صلاحیت‌های تدریس دبیران برگزیده دوره دوم متوسطه شهر همدان

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 64-82

89

تبیین راهبردهای اجرای برنامه درسی در محیط‌های یادگیری شخصی مبتنی بر وب 2

تدریس پژوهی
دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 51-69

90

تبیین سلسله‌مراتب روابط عملکردی شبکه شهری: نمونه موردی استان فارس

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 91-100

91

تبیین شیوه‏ ها و فنون یاددهی و یادگیری مطلوب در برنامه‏ درسی زبان ‏آموزی دوره ابتدایی مناطق دوزبانه از دیدگاه معلمان

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 79-98

92

تجارب دبیران از تعاملات نامناسب مدیران مدارس

مدیریت مدرسه
دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 63-85

93

تجربۀ زیستۀ مدیران از رهبری برنامۀ درسی مدارس متوسطه

مدیریت مدرسه
دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 22-42

94

تحلیل رویت پذیری ساختمانهای بلندمرتبه در منظر شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر سنندج)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 7، شماره 26، بهار 1397، صفحه 31-42

95

تحلیل مقایسه‌ای ابعاد و عوامل مؤثر بر رفتار سازمانی معلمان مدارس شیراز

مدیریت مدرسه
دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 23-45

96

تحلیل نقش جنسیت در الگوی رفت و آمد شهری مورد مطالعه: شهر زنجان

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 7، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 91-100

97

تحلیل نقش کیفیت وب سایت بررفتار سرمایه گذاران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 101-122

98

تدوین چارچوبی مفهومی برای نیازسنجی دانش آموزان متوسطه: رهیافتی بر نظریه عملی تدریس

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 69-94

99

توصیفی از معلم شدن من: خودمردم‌نگاری یک دانش‌آموختۀ دانشگاه فرهنگیان

تدریس پژوهی
دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 71-97

100

جایگاه سبکهای یادگیری در عناصر برنامه درسی پایه ی ششم ابتدایی: علوم تجربی و مطالعات اجتماعی

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 115-129

101

چارچوب فعالیت‌های یادگیری اعضای هیأت‌علمی در برنامه‌های درسی توسعه حرفه‌ای در رشته‌های علمی STEM

تدریس پژوهی
دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 99-122

102

چالش ها و موانع گسترش نقش مشاوره ای مدیران مدارس

مدیریت مدرسه
دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 262-282

103

چگونگی ادراک معلمان و مدیران مدارس استان کردستان از رفاه معلم

مدیریت مدرسه
دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 224-242

104

حرف تعریف، نشانه مفعولی و تکواژ جمع در گویش لری بالاگریوه

مجله معنا و نشانه
دوره 1397، شماره 1، بهار 1397، صفحه 17-34

105

درک مدیران مدارس از ماهیت و کارکرد تخصصی و حرفه ای خود

مدیریت مدرسه
دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 19-39

106

رابطة بین اطلاعات مندرج بر بسته‌بندی و رفتار خرید مصرف‌کننده (مورد مطالعه: مواد غذایی)

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 81-99

107

رابطه بین درگیری شغلی با یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی مدیران مدارس

مدیریت مدرسه
دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 186-203

108

رابطه بین میزان آگاهی و چگونگی استفاده از شبکه ملی رشد با توسعه حرفه‌ای معلمان دوره اول متوسطه

تدریس پژوهی
دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 123-142

109

رابطه شایستگی های مدرسان با تجارب دوره و دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 99-119

110

رابطۀ بین رهبری امنیت‌مدار و شادکامی کارکنان مدارس: نقش میانجی امنیت روانی

مدیریت مدرسه
دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 1-21

111

رابطۀ بین فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی با موفقیت شغلی مدیران مدارس

مدیریت مدرسه
دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 227-243

112

رابطۀ بین ویژگی های فردی و تنبلی سازمانی در بین معلمان مدارس ابتدایی: نقش میانجی سکون‏ زدگی شغلی

مدیریت مدرسه
دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 40-55

113

رابطۀ حمایت تحصیلی با فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان با نقش واسطه‌ای کیفیت زندگی در مدرسه

مدیریت مدرسه
دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 206-226

114

رابطۀ مؤلفه های سبک رهبری اصیل مدیران مدارس با هیجان های مثبت تدریس معلمان: نقش میانجی سرمایۀ روان شناختی

مدیریت مدرسه
دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 163-185

115

رابطۀ هوش اخلاقی با نگرش به بی‌وفایی در فرزندان با و بدون تجربۀ بی‌وفایی پدرومادر

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 125-146

116

رتبه بندی مدرسان حسابداری از نظر صفات شخصیتی به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 203-225

117

رمزگردانی در کلاس های زبان انگلیسی در ایران

مجله معنا و نشانه
دوره 1397، شماره 1، بهار 1397، صفحه 107-127

118

رهبری برنامه درسی، راهکاری مؤثر در تغییر و اجرای پویای برنامه های درسی

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 106-126

119

رهبری مراقبتی مدیران مدارس: پژوهشی کیفی

مدیریت مدرسه
دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 305-324

120

روشهای تدریس حدیث

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 149-162

121

رویکردی عملیاتی در ارزیابی جریان های اصلی شکل پایدار شهر با تمرکز بر مدل شکل شهر بوم-کارا. مورد پژوهی ریخت-گونه های شهر اصفهان

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 7، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 55-64

122

ساخت و آزمون نرم افزار هندسۀ پویا مبتنی بر مهارتهای فضایی و مقایسۀ اثربخشی آن با اُریگامی بر تجسم فضایی و یادگیری درس ریاضی دانش آموزان پایۀ ششم ابتدایی

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 121-142

123

سخن مدیرمسئول و سردبیر

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-2

124

سنجش پراکنده رویی شهری با استفاده از داده های فضایی- زمانی، نمونه موردی: شهر ارومیه

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 63-76

125

سنخ شناسی الگوهای فضایی پراکنده رویی در شهر- منطقه ها (مورد مطالعه: شهر- منطقه مرکزی مازندران)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 7، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 79-92

126

شرح و توضیح بیتی از لیلی و مجنون نظامی (با تکیه بر تمثیل و گاهنامه کُردی)

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 4، شماره 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 33-44

127

شناسایی ابعاد و سنجش وضعیت مؤلفه‌های بهسازی دبیران: مطالعه موردی دوره متوسطه استان تهران

مدیریت مدرسه
دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 129-150

128

شناسایی ابعاد و نشانگرهای رفتاری مدیران مدارس در بستر پارادایم کوانتمی: پژوهشی کیفی

مدیریت مدرسه
دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 173-191

129

شناسایی اثرات گردشگری و نقش آن در توسعه شهری کاشان

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 31-44

130

شناسایی پیشایندها و پسایندهای جامعۀ یادگیرندۀ حرفه ای در مدارس ابتدایی: پژوهشی کیفی

مدیریت مدرسه
دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 102-120

131

شناسایی ذهنیت معلمان کارآفرین نسبت به عوامل مرتبط با ترویج فرهنگ کارآفرینی در مدارس

مدیریت مدرسه
دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 243-263

132

شناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی بازی‌های آموزشی: (ازنظر مربیان مراکز پیش‌دبستانی و مهدکودک شهر تهران)

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 183-202

133

شناسایی عوامل مؤثر بر کاربرد درس پژوهی درس ریاضی در مدارس ابتدایی استان مازندران

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 131-148

134

شناسایی عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی با راهبرد پدیدار شناسی

مدیریت مدرسه
دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 78-99

135

شناسایی نمودهای رفتار انحراف کاری معلمان و رابطه آن با عدالت سازمانی و نظارت و راهنمایی آموزشی

مدیریت مدرسه
دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 189-205

136

شناسایی و اعتباریابی شاخص‌های توسعه‌یافتگی آموزشی دانشگاه‌های دولتی

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 147-174

137

شناسائی و اکتشاف عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای: مطالعه ای با رویکرد آمیخته

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 23-38

138

شناسنامه علمی شماره اول

مجله معنا و نشانه
دوره 1397، شماره 1، بهار 1397، صفحه 0-0

139

شیوه‌های تدریس معلمان با تأکید بر مهارت‌های تفکرانتقادی

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 143-163

140

طراحی الگوی برنامه‌درسی تربیت اخلاقی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-23

141

طراحی الگوی تلفیقی برنامة درسی دورة متوسطة اول و اعتبارسنجی آن از منظر متخصصان برنامة درسی و دبیران ذیربط

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 209-237

142

طراحی الگوی عوامل سازمانی مؤثر بر انتقال یادگیری به محیط کار بر اساس نظریه داده بنیاد

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 66-85

143

طراحی چارچوب توسعه حرفه ای مدرسان تربیت معلم در پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان

تدریس پژوهی
دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 143-164

144

طراحی دوره آموزشی رفتار مصرف آب مبتنی بر روش یادگیری معکوس(پژوهش کیفی)

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 166-188

145

طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای رضایت زناشویی و عشق

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 3-26

146

طراحی و اعتبار یابی مدل آموزش از راه دور پروژه محور با تاکید بر رویکرد سازنده گرایی

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 86-105

147

عدالت تعاملی در مدرسه، روابط انسانی و اخلاق

مدیریت مدرسه
دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 319-338

148

فراتحلیل بررسی کیفیت تدریس معلمان

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 144-161

149

فراتحلیل متغیرهای مرتبط با عملکرد دانش آموزان دوره ابتدایی در مهارت خواندن

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 33-48

150

فراتحلیل مطالعات علمی عوامل موثر بر عملکرد مدیران مدارس در ایران

مدیریت مدرسه
دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 193-215

151

فراهم‌سازی ارزیابی تراز خودتنظیمی زناشویی در جامعۀ ایرانی: آزمون پایایی، روایی و ساختار عاملی نسخه ایرانی سنجۀ خودتنظیمی رفتاری برای روابط کارآمد در زوج‌ها

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 126-147

152

گرایش‌های ضداجتماعی و سرهم‌بندی امور در پهنۀ خدمات سلامت خانواده و ازدواج

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-2

153

لێکدانەوەی چەند پرسێکی پێوەندیدار بە خاڵبەنەدییەوە: پێناسە، شیکردنەوە و پۆلێنکاری

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 4، شماره 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 103-122

154

لێکه‌وته‌ی تاراوگه‌ له ئه‌ده‌بی کوردیدا به‌نموونه‌ی تێکستی مه‌ولانا خالید، نالی، حاجی قادر، پیره‌مێرد، زێوه‌ر

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 4، شماره 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 123-161

155

مدیریت مدارس سبز: الگوی همنشینی دبستان ها و بوستان ها

مدیریت مدرسه
دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 100-122

156

مدرسه در خانه، حلقه مفقوده در نظام آموزشی ایران

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 189-208

157

مدرسۀ سبز: مدیریت استفاده از گیاهان در مدارس و نقش آن در انسان گرا کردن مدارس مدرن

مدیریت مدرسه
دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 121-134

158

مدل یابی معادلات ساختاری ارتباط بین هوش فرهنگی و فرهنگ مدرسه

مدیریت مدرسه
دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 135-152

159

مدل پیشنهادی تراکم سکونت و توزیع فعالیت برای انطباق با اصول TOD (مورد مطالعه: منطقه ۱۲ شهر تهران)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 7، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 17-28

160

مدل سلسله مراتبی ارزیابی سازگاری روانی در جهت نیل به آسایش حرارتی و حس مکان در فضاهای شهری

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 7، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 79-90

161

مشخصات مجله و فهرست مقالات

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 4، شماره 5، بهار و تابستان 1397

162

مطالعه تطبیقی مراکز محله ای شهر یزد بر مبنای شاخص های مرکز محله ایده آل با رویکرد تحلیلی FMEA (مطالعه موردی: مرکز محله "یعقوبی" در بافت تاریخی و "پشت سیلو" در بافت جدید شهر یزد)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 3-16

163

مطالعۀ پیامدهای همجواری دانش‌آموزان پایۀ ششم با پایۀ اول از منظر پدیدۀ قلدری و رفتارهای خشونت‌آمیز در مدرسه

مدیریت مدرسه
دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-21

164

معیارهای اصلی شکل گیری حس مکان در پهنه های توسعه جدید شهری (نمونه مطالعه:منطقه 22 و منطقه 4 شهرداری تهران)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 17-30

165

معیارهای موثر بر شکل گیری تصویر ذهنی زنان از فضای شهری مطلوب (مطالعه موردی: شهر تهران)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 7، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 3-16

166

معلم رهبری و مقیاس سنجش آن در مدارس

مدیریت مدرسه
دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 217-236

167

مقایسه‌ی سبک‌شناختی مراثی مولوی کُرد و احمدبگ کوماسی در سوگ همسرانشان

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 4، شماره 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 65-84

168

مقایسه میزان رضایت مندی ساکنان از مجتمع های مسکن مهر دولتی و خود مالک (مطالعه موردی: شهر آمل)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 7، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 41-52

169

مقایسه مؤلفه‌های تدریس اثربخش اعضای هیات علمی و مدرسان مدعو از دیدگاه دانشجویان دانشگاه مازندران

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 206-217

170

مقایسۀ ارزش های کاری و ویژگی های رفتاری معلمان نسل شبکه با نسل پیشین: رهیافتی برای مدیران مدارس

مدیریت مدرسه
دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 82-101

171

ملاحظاتی در مورد تدریس علوم انسانی

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 165-188

172

نشانگرهای یک رهبر آموزشی موفق؛ یافته‌های یک مطالعه پدیدارشناسانه

مدیریت مدرسه
دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 109-128

173

نشانه-معناشناسی سبک زندگی

مجله معنا و نشانه
دوره 1397، شماره 1، بهار 1397، صفحه 75-92

174

نقد و بررسی ملمّع‌های کُردی- پارسی از جهت ساختار و پیوند معنایی

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 4، شماره 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-32

175

نقش پایستگی‎ آموزشی، مکان کنترل و هیجانات تحصیلی در پیش‎بینی تاب آوری تحصیلی

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 127-144

176

نقش پیکره‌بندی فضایی در اجتماع پذیری سکونتگاه‌های غیر رسمی (نمونه موردی: محله‌های حصار و دیزج شهر همدان)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 7، شماره 26، بهار 1397، صفحه 57-72

177

نقش تعدیل‌گر تسهیم تجارب تدریس در تاثیرگذاری فرهنگ نوآورانه‌ مدرسه بر واکنش‌های شناختی و روانشناختی معلمان

مدیریت مدرسه
دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 299-318

178

نقش خانواده، مدرسه و رسانه در پیشگیری از وقوع جرم با تأکید بر معیارهای بین‌المللی حاکم بر تعهد دولت‌ها در آموزش افراد

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 238-258

179

نقش رهبری تحول آفرین در سلامت سازمانی مدارس: آزمون نقش میانجی عدالت سازمانی

مدیریت مدرسه
دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 151-171

180

نقش عوامل فردی، ساختاری و فراساختاری در پیش بینی "دانشگاه گریزی" مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 191-205

181

نقش فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی در فرایند یاددهی-یادگیری اثربخش در گروه های آموزش مهندسی

تدریس پژوهی
دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 165-183

182

نقش میانجی اعتماد سازمانی مدیران مدارس در رابطه بین هوش معنوی و تعالی سازمانی

مدیریت مدرسه
دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 143-162

183

نقش مدیریت استعداد در سلامت سازمانی مدارس متوسطه آموزش و پرورش اهواز

مدیریت مدرسه
دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 47-61

184

نوگرایی در سازوکارهای انتخاب مدرسه: بررسی معیارهای انتخاب مدرسه توسط دانش آموزان دبیرستانی

مدیریت مدرسه
دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 169-188

185

هم سنجی اثربخشی طرح‌واره درمانی و روایت درمانی هنگام به هم پیوستن هر یک از آن‌ها با برنامه غنی‌سازی زناشویی بر گرایش به پیمان‌شکنی زناشویی و رضایت زناشویی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 27-54

186

هم‌سنجی تأثیر آموزش مدیریت خشم با آموزش همدلی در پرخاشگری دانش‌آموزان دختر

تدریس پژوهی
دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 185-201

187

هم سنجی تأثیر آموزش مدیریت والدین و آموزش فرزندپروی با روش درمانگری متمرکز بر پذیرش و تعهد در رابطه مادر-کودک مادران کودکان دچار مشکلات رفتاری برونی سازی شده

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 99-122

188

هم سنجی تأثیر زوج‌درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب و درمان رابطۀ اجتماعی - هیجانی بر باورهای ارتباطی زوجین

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 47-64

189

هم سنجی تأثیر زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان با برنامه غنی‌سازی زناشویی در رضایت زناشویی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 3-26

190

هنجاریابی ابزار ارزیابی عملکرد رفتار حمله‏ای بازیکنان مدارس فوتبال با رویکرد تدریس بازی‏ محور

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 95-113

191

واکاوی و تبیین تربیت معنوی و نگاهی اجمالی به عناصر برنامه درسی در آن ساحت

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 95-122


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.