تعداد مقالات: 62

1

اثرات محلول پاشی آهن و اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد اکوتیپ های گندم سرداری در شرایط دیم

پژوهش های گندم
دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 3-12

2

اثربخشی زوج‌درمانی یکپارچه نگر به روش دایمند بر هماهنگی زناشویی و شایستگی والدگری پس از زایش نخستین فرزند

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 97-114

3

اثربخشی زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان بر صمیمیت هیجانی و جنسی زوج‌های ناسازگار

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 25-46

4

اثر عمق آب آبیاری و جایگذاری لاترال آبیاری قطره‌ای زیرسطحی بر عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک گندم زمستانه در شهرستان سنندج

پژوهش های گندم
دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 33-44

5

اثر کاربرد باکتری های محرک رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت شرایط تنش خشکی

پژوهش های گندم
دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 13-22

6

ارائة الگوی تلفیقی جوامع یادگیرندة حرفه ای ناب در مدرسه

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 81-100

7

ارائۀ مدلی برای توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی: پژوهشی کیفی

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 61-80

8

ارزیابی تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم تحت سطوح آبیاری تکمیلی

پژوهش های گندم
دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 23-32

9

آموزش چندفرهنگی در مدارس؛ تأملی در تجربۀ ایده‌آل معلمان موفق

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 160-170

10

آموزه‌های مشارکت کودکان در فرایند طراحی فضای شهری دوستدار کودک (مطالعه موردی : شهر سده لنجان)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 111-120

11

بازشناسی عوامل موثر بر شادی در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: محدوده پیاده‌راه مرکز تاریخی تهران)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 3-18

12

بازگشت به مدیریت : طراحی و تبیین الگوی نوین صلاحیت‌های مدیران آموزشی با روش تحلیل مضمون

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 140-150

13

بازنمایی عوامل فردی مؤثر در احتمال آسیب طلاق: یک بررسی پدیدارشناسی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 115-146

14

بررسی تاثیر فرایند درس پژوهشی بر توسعه حرفه ای معلمان

تدریس پژوهی
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-20

15

بررسی تأثیر موقعیت رفتار مصرف‌کننده بر واکنش های رفتاری با میانجی ‌گری ارزش ادراک شده و پاسخ‌های هیجانی (مورد مطالعه: مصرف‌کنندگان روغن لادن در شهر تهران)

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-20

16

بررسی رابطه میان تبلیغات رسانه‌ها و پاسخ‌های هیجانی مشتریان در فروش محصولات بیمه‌ایی

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 111-134

17

بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جدید گندم دیم در مقایسه با گندم سرداری

پژوهش های گندم
دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-52

18

بررسی عوامل فردی و اجتماعی مؤثّر بر خودانگاره و تأثیر آن در خرید کالای لوکس

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-54

19

بررسی عوامل مؤثر بر میزان بکارگیری مدیران مدارس از مدیریت دانش

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 120-140

20

بررسی نقش فعالیت‌های فوق‌برنامه در عملکرد تحصیلی با توجه به نقش میانجی خلاقیت

تدریس پژوهی
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 87-105

21

پیش‌بینی آمادگی برای وابستگی به مصرف مواد روان‌گردان بر پایه کارکردهای خانواده و طرح‌واره‌های ناسازگار نخستین

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 147-164

22

پیمایشی در منابع آموزشی نظام دانشگاهی: کتب درسی رشته مدیریت بازرگانی

تدریس پژوهی
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 44-65

23

تاثیر ارائه‎ تفکیکی قیمت محصول در مقایسه با ارائه کلی قیمت آن بر رفتار خریدار (مطالعه موردی فرودگاه مهرآباد)

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 21-37

24

تأثیر پرایمینگ ‌بذر روی برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک سه رقم گندم در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

پژوهش های گندم
دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 53-68

25

تبیین معیارهای روان شناختی شایستگی مدیران مدارس اصفهان و تعیین روابط علی با روش ترکیبی دلفی-دیمتل فازی

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 21-40

26

تحلیلی بر برنامه‌ریزی راهبردی فضایی سیاست های مسکن با استفاده از مدل متا-سوات (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 59-70

27

تحلیل مکان‌مندی و زمان‌مندی الگوهای اجتماعی فعالیت روزمره زنان در محله سنگلج تهران

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 85-98

28

تحلیل مناسبات میان‌نهادی در مدیریت بازآفرینی شهری پایدار بافت‌های فرسوده (مطالعه موردی: کلانشهر اهواز)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 19-30

29

تدوین چارچوب مفهومی از خوانش نام و پیام مکان ‏در ارتباط با ماهیت و ظرفیت مکان (مطالعه موردی: مکان های شهری اردبیل)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 71-84

30

تفحص کیفی برای تشخیص اختلالات کژکارکردی‌های جنسی و تأثیر آن بر کارکرد خانواده در آسیب‌دیدگان بمباران شیمیایی سردشت

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-24

31

توسعه‌ی یک مدل ارزیابی فازی جدید با تمرکز بر بهبود قابلیت اطمینان قضاوت شفاهی مشتریان (مطالعه موردی در حوزه بانکداری اینترنتی)

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 55-82

32

جرم‌انگاری و مجازات قاچاق کالا و ارز در فقه مذاهب اربعه و قانون با تاکید بر قاعده تعزیر

مطالعات فقه و أصول
دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 1-15

33

"حکم بیع عینه در فقه مذاهب اسلامی"

مطالعات فقه و أصول
دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 91-106

34

حمایت از حقوق اقلیت‌ها با توسل به رهیافت شهروندی چندفرهنگی

مطالعات فقه و أصول
دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 33-51

35

رابطۀ یادگیری مادام العمر با اثربخشی مدرسه در بین معلمان مدارس هوشمند شهر تهران

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 140-160

36

رمان‌های یکپارچه نگر و زوج‌درمانی: هم سنجی اثربخشی رویکردهای یکپارچه نگر، زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان و زوج‌درمانی رفتاری یکپارچه نگر بر بخشایشگری زوج‌های دچار تعارض زناشویی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 69-96

37

رهبری مراقبتی مدیران مدارس: پژوهشی کیفی

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 140-160

38

ساخت نسخۀ ایرانی سنجۀ مهارگری زناشویی و آشکار ساختن ویژگی‌های روان‌سنجی آن

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 47-68

39

سخن سردبیر

پژوهش های گندم
دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-2

40

سنجش شاخص‌های کالبدی مؤثر بر مؤلفه زیبایی‌شناسی در توسعه‌های شهری معاصر (مطالعه موردی: نواحی آماده‌سازی شده در شهر یزد)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 45-58

41

شناسایی شایستگی مدیران مدارس جهت استفاده در کانون ارزیابی

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 230-240

42

شناسایی عوامل موثر در ایجاد پیاده راه با استفاده از مدل تحلیل مسیر (مطالعه موردی: شهر سرعین)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 31-44

43

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تاثیرگذار بر برندملی ایران با رویکرد رفتار شناختی مصرف‌کننده

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 83-110

44

صلاحیت‌های معلمی متناسب با ویژگی‌های جهانی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه مدیران و معلمان نمونه مدارس

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 180-200

45

طراحی اکو سیستم بازاریابی کارآفرینانه دیجیتال برای خرده فروشی های اینترنتی ایران

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 135-154

46

طراحی مدل استقرار نظام مدیریت استعداد در مدارس با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری

مدیریت مدرسه
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1398

47

طراحی مدل ساختاری- تفسیری (ISM)مولفه های مدارس اثربخش در دوره اول متوسطه

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 150-160

48

مدل ادراک و نگرش معلمان، متخصصان و اساتید دانشگاه نسبت به برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران

تدریس پژوهی
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 21-43

49

مصوّرسازی شبکه اجتماعی هم تألیفی و مطالعه روابط بین سنجه های مرکزیت با بهره وری علمی و کارآیی پژوهشگران حوزه آموزش از دور

تدریس پژوهی
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 66-86

50

مطالعه نقش جهت‌گیری مذهبی در سلامت روان دانش آموزان دوره متوسطه

مطالعات فقه و أصول
دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 17-31

51

مطالعۀ فرهنگ سازمانی مدراس متوسطه و رابطۀ آن با یادگیری سازمانی معلمان

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 241-261

52

معنویت در محیط کار و رابطۀ آن با تعهد سازمانی و سلامت سازمانی مدیران مدارس متوسطۀ دوم شهر اهواز

مدیریت مدرسه
دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 123-142

53

مفهوم سازی مدیـریتِ حـکمت بنـیانِ مدرسـه

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 42-60

54

مقایسه تطبیقی نقش عوامل محیطی-کالبدی بر میزان سلامت اجتماعی در دو محله سنتی و جدید (مطالعه موردی: محله های دردشت و ملاصدرای اصفهان)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 99-110

55

نقد تطبیقی مفهوم خشیت در آیه 80 سوره کهف براساس ترجمه های فارسی و انگلیسی و آثار فقهی آن

مطالعات فقه و أصول
دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 71-89

56

نقد تطبیقی مفهوم خشیت در آیه 80 سوره کهف بر اساس ترجمه‌های فارسی و انگلیسی و آثار فقهی آن

مطالعات فقه و أصول
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1398

57

نقش پیش بینی کنندگی ادراک از حمایت سازمانی در رابطۀ با رضایت شغلی مدیران مدارس

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 160-180

58

نقش رهبری تحول آفرین مدیران مدارس بر سلامت سازمانی: آزمون نقش میانجی عدالت سازمانی

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 220-240

59

نقش میانجی ابعاد مراقبت در رابطه میان ابعاد دل‌بستگی و رضایت جنسی زوجین در چرخه‌های زندگی خانواده

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 215-241

60

هم سنجی اثربخشی رویکرد خانواده‌درمانی بوئن و مدل مک مستر بر بی‌آلایشی، تنظیم شناختی هیجان و کارکرد خانواده در زوجین درخواست‌کننده طلاق

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 191-214

61

هم سنجی تأثیر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد و آموزش بهبود مهارت‌های رویارویی زوجی بر بدریختی انگاری بدن و بهزیستی ذهنی زنان دچار سرطان پستان

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 165-190

62

واکاوی اصل«سلامت مبیع» در فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر حقوق مصرف‏ کنندگان‏ کالا

مطالعات فقه و أصول
دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 53-70


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.