تعداد مقالات: 97

1

اثرات محلول پاشی آهن و اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد اکوتیپ های گندم سرداری در شرایط دیم

پژوهش های گندم
دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 3-12

2

اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر تاب آوری تحصیلی در تعلل ورزی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

تدریس پژوهی
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 169-189

3

اثربخشی زوج‌درمانی یکپارچه نگر به روش دایمند بر هماهنگی زناشویی و شایستگی والدگری پس از زایش نخستین فرزند

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 97-114

4

اثربخشی زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان بر صمیمیت هیجانی و جنسی زوج‌های ناسازگار

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 25-46

5

اثر عمق آب آبیاری و جایگذاری لاترال آبیاری قطره‌ای زیرسطحی بر عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک گندم زمستانه در شهرستان سنندج

پژوهش های گندم
دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 33-44

6

اثر کاربرد باکتری های محرک رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت شرایط تنش خشکی

پژوهش های گندم
دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 13-22

7

ارائة الگوی تلفیقی جوامع یادگیرندة حرفه ای ناب در مدرسه

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 81-100

8

ارائه الگوی تسهیم ذینفعان در انتخاب مدیران مدارس با راهبرد نظریه داده بنیاد

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 30-40

9

ارائه‌ الگوی مطلوب فرهنگ‌سازمانی مدارس با رویکرد تبادلات اجتماعی

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 250-260

10

ارائه مدلی برای مدیریت آموزشگاهی مبتنی بر رهبری معنوی در دوره ابتدایی (مورد: آموزش و پرورش شهر تهران)

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 160-170

11

ارائه مدل مفهومی بالندگی حرفه‌ای مدیران مدارس متوسطه: نظریه‌ای داده بنیاد

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 30-40

12

ارائه مدل مفهومی تحقق پذیری پروژه های طراحی شهری ایران بر مبنای نظریات فوکو و هابرماس

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 69-84

13

ارائۀ مدلی برای توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی: پژوهشی کیفی

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 61-80

14

ارزیابی تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم تحت سطوح آبیاری تکمیلی

پژوهش های گندم
دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 23-32

15

ارزیابی عوامل مؤثر بر ادراک ساکنین از کیفیت های محیطی محله (نمونه موردی: کوی گلشهر و پرواز تبریز)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 29-40

16

از کافه ها بیاموزیم : کافه ها به مثابه دگرفضاها

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 109-121

17

آسیب شناسی برنامه درسی تفکر و سبک زندگی در دوره متوسطه اول

تدریس پژوهی
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 190-209

18

استخراج سازوکار ادراکی قرارگاههای رفتاری در فضاهای شهری با استفاده از پایش مکانی مطالعه موردی: میدان آرامگاه بوعلی سینای همدان

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 97-108

19

آموزش چندفرهنگی در مدارس؛ تأملی در تجربۀ ایده‌آل معلمان موفق

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 160-170

20

آموزه‌های مشارکت کودکان در فرایند طراحی فضای شهری دوستدار کودک (مطالعه موردی : شهر سده لنجان)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 111-120

21

اولویت بندی نیازهای آموزشی مهارت های مدیریتی مدیران مدارس تبریز بر اساس رشته، مدرک و مقطع تحصیلی

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 11-20

22

بازشناسی عوامل موثر بر شادی در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: محدوده پیاده‌راه مرکز تاریخی تهران)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 3-18

23

بازگشت به مدیریت : طراحی و تبیین الگوی نوین صلاحیت‌های مدیران آموزشی با روش تحلیل مضمون

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 140-150

24

بازنمایی عوامل فردی مؤثر در احتمال آسیب طلاق: یک بررسی پدیدارشناسی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 115-146

25

بی تفاوتی سازمانی در معلمان شهر کاشان: پیشایندها و پسایندها

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 170-180

26

برازش مدل عجین شدگی شغلی معلمان مبتنی بر ادراک از رفتار خادمانه مدیران مدارس و کیفیت زندگی کاری آنها

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 170-180

27

بررسی آسیب‌پذیری مراکز ثقل کلان‌شهر تبریز از دیدگاه پدافند غیرعامل

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 41-54

28

بررسی تاثیر فرایند درس پژوهشی بر توسعه حرفه ای معلمان

تدریس پژوهی
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-20

29

بررسی تأثیر موقعیت رفتار مصرف‌کننده بر واکنش های رفتاری با میانجی ‌گری ارزش ادراک شده و پاسخ‌های هیجانی (مورد مطالعه: مصرف‌کنندگان روغن لادن در شهر تهران)

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-20

30

بررسی جدیدترین تحولات روش‌شناسی کیفی پژوهش در حوزه آموزش و تدریس (براساس مجلات معتبر بین‌المللی)

تدریس پژوهی
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 147-168

31

بررسی رابطه میان تبلیغات رسانه‌ها و پاسخ‌های هیجانی مشتریان در فروش محصولات بیمه‌ایی

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 111-134

32

بررسی عقلانیت سیاست گذاری آموزشی: مطالعه موردی طرح انتخاب مدیران مدارس با رأی معلمان

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 60-70

33

بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جدید گندم دیم در مقایسه با گندم سرداری

پژوهش های گندم
دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-52

34

بررسی عوامل فردی و اجتماعی مؤثّر بر خودانگاره و تأثیر آن در خرید کالای لوکس

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-54

35

بررسی عوامل مؤثر بر میزان بکارگیری مدیران مدارس از مدیریت دانش

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 120-140

36

بررسی نقش فعالیت‌های فوق‌برنامه در عملکرد تحصیلی با توجه به نقش میانجی خلاقیت

تدریس پژوهی
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 87-105

37

بررسی وضعیت رفتارهای خودرهبری معلمان مدارس منطقه پنج تهران

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-10

38

پایش اکوسیستم کارآفرینی در مدارس ایران

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 200-210

39

پیش‌بینی آمادگی برای وابستگی به مصرف مواد روان‌گردان بر پایه کارکردهای خانواده و طرح‌واره‌های ناسازگار نخستین

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 147-164

40

پیش بینی عدالت سازمانی ادراک شده معلمان بر اساس مؤلفه های فرهنگ سازمانی: راهبردی برای بهبود مدیریت مدرسه

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 70-80

41

پیمایشی در منابع آموزشی نظام دانشگاهی: کتب درسی رشته مدیریت بازرگانی

تدریس پژوهی
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 44-65

42

تاثیر ارائه‎ تفکیکی قیمت محصول در مقایسه با ارائه کلی قیمت آن بر رفتار خریدار (مطالعه موردی فرودگاه مهرآباد)

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 21-37

43

تأثیر پرایمینگ ‌بذر روی برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک سه رقم گندم در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

پژوهش های گندم
دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 53-68

44

تأثیر تدریس بدیعه پردازی و الگوی چرخه یادگیری هفت مرحله‌ای بر بهبود تفکر خلاق دانش‌آموزان

تدریس پژوهی
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 231-250

45

تأثیر رهبری توزیعی بر التزام شغلی و خودکارآمدی معلمان با میانجی گری عزت نفس سازمانی

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 220-230

46

تبیین اهداف و فعالیت‎های یاددهی و یادگیری مطلوب در برنامه‎درسی کارورزی رشته حقوق

تدریس پژوهی
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 210-230

47

تبیین فرایند تحقق منظر پایدار در شهر معاصر با بهره‌گیری از نظریه شهرسازی منظر

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 3-16

48

تبیین معیارهای روان شناختی شایستگی مدیران مدارس اصفهان و تعیین روابط علی با روش ترکیبی دلفی-دیمتل فازی

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 21-40

49

تحلیلی بر برنامه‌ریزی راهبردی فضایی سیاست های مسکن با استفاده از مدل متا-سوات (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 59-70

50

تحلیل روابط روستا-شهری در توسعه منطقه ای (نمونه مورد مطالعه: مجموعه شهری مشهد)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 85-96

51

تحلیل مکان‌مندی و زمان‌مندی الگوهای اجتماعی فعالیت روزمره زنان در محله سنگلج تهران

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 85-98

52

تحلیل مناسبات میان‌نهادی در مدیریت بازآفرینی شهری پایدار بافت‌های فرسوده (مطالعه موردی: کلانشهر اهواز)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 19-30

53

تدوین چارچوب مفهومی از خوانش نام و پیام مکان ‏در ارتباط با ماهیت و ظرفیت مکان (مطالعه موردی: مکان های شهری اردبیل)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 71-84

54

تفحص کیفی برای تشخیص اختلالات کژکارکردی‌های جنسی و تأثیر آن بر کارکرد خانواده در آسیب‌دیدگان بمباران شیمیایی سردشت

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-24

55

توسعه‌ی یک مدل ارزیابی فازی جدید با تمرکز بر بهبود قابلیت اطمینان قضاوت شفاهی مشتریان (مطالعه موردی در حوزه بانکداری اینترنتی)

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 55-82

56

جرم‌انگاری و مجازات قاچاق کالا و ارز در فقه مذاهب اربعه و قانون با تاکید بر قاعده تعزیر

مطالعات فقه و أصول
دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 1-15

57

جو سازمانی به عنوان واسطه بین رهبری خدمتگزار و رفتار شهروندی سازمانی

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 262-282

58

"حکم بیع عینه در فقه مذاهب اسلامی"

مطالعات فقه و أصول
دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 91-106

59

حمایت از حقوق اقلیت‌ها با توسل به رهیافت شهروندی چندفرهنگی

مطالعات فقه و أصول
دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 33-51

60

رابطۀ یادگیری مادام العمر با اثربخشی مدرسه در بین معلمان مدارس هوشمند شهر تهران

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 140-160

61

رمان‌های یکپارچه نگر و زوج‌درمانی: هم سنجی اثربخشی رویکردهای یکپارچه نگر، زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان و زوج‌درمانی رفتاری یکپارچه نگر بر بخشایشگری زوج‌های دچار تعارض زناشویی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 69-96

62

رهبری تأملی در مدارس و نقش آن در بهبود باورهای خودکارآمدی معلمان

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 100-110

63

روابط بینامتنى کلمات قصارامام على(ع)درسروده هاى شاهانه شاهنامه

پژوهشهای ادب اسلامی
دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 15-38

64

ساخت نسخۀ ایرانی سنجۀ مهارگری زناشویی و آشکار ساختن ویژگی‌های روان‌سنجی آن

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 47-68

65

سخن سردبیر

پژوهش های گندم
دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-2

66

سنجش شاخص‌های کالبدی مؤثر بر مؤلفه زیبایی‌شناسی در توسعه‌های شهری معاصر (مطالعه موردی: نواحی آماده‌سازی شده در شهر یزد)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 45-58

67

شناسایی شایستگی مدیران مدارس جهت استفاده در کانون ارزیابی

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 230-240

68

شناسایی عوامل موثر در ایجاد پیاده راه با استفاده از مدل تحلیل مسیر (مطالعه موردی: شهر سرعین)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 31-44

69

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تاثیرگذار بر برندملی ایران با رویکرد رفتار شناختی مصرف‌کننده

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 83-110

70

شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های شایستگی مدیران مدارس با رویکرد دلفی فازی با تأکید بر مدیریت اسلامی

مدیریت مدرسه
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

71

صلاحیت‌های معلمی متناسب با ویژگی‌های جهانی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه مدیران و معلمان نمونه مدارس

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 180-200

72

طراحی اکو سیستم بازاریابی کارآفرینانه دیجیتال برای خرده فروشی های اینترنتی ایران

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 135-154

73

طراحی الگوی مفهومی مدارس سبز در ایران

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 190-200

74

طراحی مدل استقرار نظام مدیریت استعداد در مدارس با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 283-302

75

طراحی مدل ساختاری- تفسیری (ISM)مولفه های مدارس اثربخش در دوره اول متوسطه

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 150-160

76

کیفیت محیطی موثر در حیات پذیری مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی مجتمع مسکونی امام، چمران، آسمان شهر تبریز)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 55-68

77

مدل ادراک و نگرش معلمان، متخصصان و اساتید دانشگاه نسبت به برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران

تدریس پژوهی
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 21-43

78

مدل بومی ارتقای آگاهی و نگرش معلمان استان کردستان نسبت به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

تدریس پژوهی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

79

مصوّرسازی شبکه اجتماعی هم تألیفی و مطالعه روابط بین سنجه های مرکزیت با بهره وری علمی و کارآیی پژوهشگران حوزه آموزش از دور

تدریس پژوهی
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 66-86

80

مطالعه نقش جهت‌گیری مذهبی در سلامت روان دانش آموزان دوره متوسطه

مطالعات فقه و أصول
دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 17-31

81

مطالعۀ فرهنگ سازمانی مدراس متوسطه و رابطۀ آن با یادگیری سازمانی معلمان

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 241-261

82

معنویت در محیط کار و رابطۀ آن با تعهد سازمانی و سلامت سازمانی مدیران مدارس متوسطۀ دوم شهر اهواز

مدیریت مدرسه
دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 123-142

83

مفهوم سازی مدیـریتِ حـکمت بنـیانِ مدرسـه

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 42-60

84

مقایسه تطبیقی نقش عوامل محیطی-کالبدی بر میزان سلامت اجتماعی در دو محله سنتی و جدید (مطالعه موردی: محله های دردشت و ملاصدرای اصفهان)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 99-110

85

منابع کارکرد افتراقی سوال و کاربرد آن در آموزش

تدریس پژوهی
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 126-146

86

مولفه های موثر بر مشارکت کودکان در فرایند تهیه و اجرای طرح های توسعه محله ای(مورد پژوهی: محله سرشور مشهد)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 17-28

87

نقد تطبیقی مفهوم خشیت در آیه 80 سوره کهف براساس ترجمه های فارسی و انگلیسی و آثار فقهی آن

مطالعات فقه و أصول
دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 71-89

88

نقد تطبیقی مفهوم خشیت در آیه 80 سوره کهف بر اساس ترجمه‌های فارسی و انگلیسی و آثار فقهی آن

مطالعات فقه و أصول
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1398

89

نقش آموزش فیزیک با رویکرد درس پژوهی بر یادگیری خودتنظیمی معلمان و ادراک حل مسئله دانش آموزان پایه دهم هنرستان ها

تدریس پژوهی
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 106-125

90

نقش پیش بینی کنندگی ادراک از حمایت سازمانی در رابطۀ با رضایت شغلی مدیران مدارس

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 160-180

91

نقش رهبری تحول آفرین مدیران مدارس بر سلامت سازمانی: آزمون نقش میانجی عدالت سازمانی

مدیریت مدرسه
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1398

92

نقش فرهنگ سازمانی در پذیرش طرح تعالی مدیریت در میان مدیران مدارس

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 80-90

93

نقش یک دوره ی نگارش انگلیسی وبلاگ محور در ارتقای استقلال یادگیری فراگیران

تدریس پژوهی
دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-20

94

نقش میانجی ابعاد مراقبت در رابطه میان ابعاد دل‌بستگی و رضایت جنسی زوجین در چرخه‌های زندگی خانواده

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 215-241

95

هم سنجی اثربخشی رویکرد خانواده‌درمانی بوئن و مدل مک مستر بر بی‌آلایشی، تنظیم شناختی هیجان و کارکرد خانواده در زوجین درخواست‌کننده طلاق

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 191-214

96

هم سنجی تأثیر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد و آموزش بهبود مهارت‌های رویارویی زوجی بر بدریختی انگاری بدن و بهزیستی ذهنی زنان دچار سرطان پستان

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 165-190

97

واکاوی اصل«سلامت مبیع» در فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر حقوق مصرف‏ کنندگان‏ کالا

مطالعات فقه و أصول
دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 53-70


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.