تعداد مقالات: 41

1

اثرات محلول پاشی آهن و اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد اکوتیپ های گندم سرداری در شرایط دیم

پژوهش های گندم
دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 3-12

2

اثربخشی زوج‌درمانی یکپارچه نگر به روش دایمند بر هماهنگی زناشویی و شایستگی والدگری پس از زایش نخستین فرزند

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 97-114

3

اثربخشی زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان بر صمیمیت هیجانی و جنسی زوج‌های ناسازگار

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 25-46

4

اثر عمق آب آبیاری و جایگذاری لاترال آبیاری قطره‌ای زیرسطحی بر عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک گندم زمستانه در شهرستان سنندج

پژوهش های گندم
دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 33-44

5

اثر کاربرد باکتری های محرک رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت شرایط تنش خشکی

پژوهش های گندم
دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 13-22

6

ارزیابی تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم تحت سطوح آبیاری تکمیلی

پژوهش های گندم
دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 23-32

7

آموزه‌های مشارکت کودکان در فرایند طراحی فضای شهری دوستدار کودک (مطالعه موردی : شهر سده لنجان)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 111-120

8

بازشناسی عوامل موثر بر شادی در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: محدوده پیاده‌راه مرکز تاریخی تهران)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 3-18

9

بازنمایی عوامل فردی مؤثر در احتمال آسیب طلاق: یک بررسی پدیدارشناسی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 115-146

10

بررسی تأثیر موقعیت رفتار مصرف‌کننده بر واکنش های رفتاری با میانجی ‌گری ارزش ادراک شده و پاسخ‌های هیجانی (مورد مطالعه: مصرف‌کنندگان روغن لادن در شهر تهران)

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-20

11

بررسی رابطه میان تبلیغات رسانه‌ها و پاسخ‌های هیجانی مشتریان در فروش محصولات بیمه‌ایی

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 111-134

12

بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جدید گندم دیم در مقایسه با گندم سرداری

پژوهش های گندم
دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-52

13

بررسی عوامل فردی و اجتماعی مؤثّر بر خودانگاره و تأثیر آن در خرید کالای لوکس

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-54

14

پیش‌بینی آمادگی برای وابستگی به مصرف مواد روان‌گردان بر پایه کارکردهای خانواده و طرح‌واره‌های ناسازگار نخستین

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 147-164

15

تاثیر ارائه‎ تفکیکی قیمت محصول در مقایسه با ارائه کلی قیمت آن بر رفتار خریدار (مطالعه موردی فرودگاه مهرآباد)

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 21-37

16

تأثیر پرایمینگ ‌بذر روی برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک سه رقم گندم در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

پژوهش های گندم
دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 53-68

17

تحلیلی بر برنامه‌ریزی راهبردی فضایی سیاست های مسکن با استفاده از مدل متا-سوات (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 59-70

18

تحلیل مکان‌مندی و زمان‌مندی الگوهای اجتماعی فعالیت روزمره زنان در محله سنگلج تهران

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 85-98

19

تحلیل مناسبات میان‌نهادی در مدیریت بازآفرینی شهری پایدار بافت‌های فرسوده (مطالعه موردی: کلانشهر اهواز)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 19-30

20

تدوین چارچوب مفهومی از خوانش نام و پیام مکان ‏در ارتباط با ماهیت و ظرفیت مکان (مطالعه موردی: مکان های شهری اردبیل)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 71-84

21

تفحص کیفی برای تشخیص اختلالات کژکارکردی‌های جنسی و تأثیر آن بر کارکرد خانواده در آسیب‌دیدگان بمباران شیمیایی سردشت

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-24

22

توسعه‌ی یک مدل ارزیابی فازی جدید با تمرکز بر بهبود قابلیت اطمینان قضاوت شفاهی مشتریان (مطالعه موردی در حوزه بانکداری اینترنتی)

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 55-82

23

جرم‌انگاری و مجازات قاچاق کالا و ارز در فقه مذاهب اربعه و قانون با تاکید بر قاعده تعزیر

مطالعات فقه و أصول
دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 10-24

24

"حکم بیع عینه در فقه مذاهب اسلامی"

مطالعات فقه و أصول
دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 78-92

25

حمایت از حقوق اقلیت‌ها با توسل به رهیافت شهروندی چندفرهنگی

مطالعات فقه و أصول
دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 39-58

26

رمان‌های یکپارچه نگر و زوج‌درمانی: هم سنجی اثربخشی رویکردهای یکپارچه نگر، زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان و زوج‌درمانی رفتاری یکپارچه نگر بر بخشایشگری زوج‌های دچار تعارض زناشویی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 69-96

27

ساخت نسخۀ ایرانی سنجۀ مهارگری زناشویی و آشکار ساختن ویژگی‌های روان‌سنجی آن

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 47-68

28

سخن سردبیر

پژوهش های گندم
دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-2

29

سنجش شاخص‌های کالبدی مؤثر بر مؤلفه زیبایی‌شناسی در توسعه‌های شهری معاصر (مطالعه موردی: نواحی آماده‌سازی شده در شهر یزد)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 45-58

30

شناسایی عوامل موثر در ایجاد پیاده راه با استفاده از مدل تحلیل مسیر (مطالعه موردی: شهر سرعین)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 31-44

31

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تاثیرگذار بر برندملی ایران با رویکرد رفتار شناختی مصرف‌کننده

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 83-110

32

طراحی اکو سیستم بازاریابی کارآفرینانه دیجیتال برای خرده فروشی های اینترنتی ایران

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 135-154

33

طراحی مدل استقرار نظام مدیریت استعداد در مدارس با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری

مدیریت مدرسه
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1398

34

مدرسه در خانه، حلقه مفقوده در نظام آموزشی ایران

تدریس پژوهی
دوره 7، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 107-127

35

مطالعه نقش جهت‌گیری مذهبی در سلامت روان دانش آموزان دوره متوسطه

مطالعات فقه و أصول
دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 25-38

36

معنویت در محیط کار و رابطۀ آن با تعهد سازمانی و سلامت سازمانی مدیران مدارس متوسطۀ دوم شهر اهواز

مدیریت مدرسه
دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 100-120

37

مقایسه تطبیقی نقش عوامل محیطی-کالبدی بر میزان سلامت اجتماعی در دو محله سنتی و جدید (مطالعه موردی: محله های دردشت و ملاصدرای اصفهان)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 99-110

38

نقش میانجی ابعاد مراقبت در رابطه میان ابعاد دل‌بستگی و رضایت جنسی زوجین در چرخه‌های زندگی خانواده

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 215-241

39

هم سنجی اثربخشی رویکرد خانواده‌درمانی بوئن و مدل مک مستر بر بی‌آلایشی، تنظیم شناختی هیجان و کارکرد خانواده در زوجین درخواست‌کننده طلاق

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 191-214

40

هم سنجی تأثیر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد و آموزش بهبود مهارت‌های رویارویی زوجی بر بدریختی انگاری بدن و بهزیستی ذهنی زنان دچار سرطان پستان

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 165-190

41

واکاوی اصل«سلامت مبیع» در فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر حقوق مصرف‏ کنندگان‏ کالا

مطالعات فقه و أصول
دوره 1، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 59-77


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.