1.

شناسایی شاخص های روش های یاددهی و یادگیری مطلوب برای دروس رشته های علوم انسانی دانشگاه ها و میزان توجه به آن ها

دوره 8، شماره 2، تیر 1399، صفحه 36-1
مصطفی باقریان فر؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ محمد رضا آهنچیان