تعداد مقالات: 68

1

اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره‏ای (TA) بر دلزدگی زناشویی و کیفیت زندگی زوجین

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 159-181

2

اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری به مادران برکاهش اختلال کاستی-توجه / بیش‌فعالی کودکان آنها و افزایش شادکامی والدین

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 469-491

3

اثربخشی آموزش گروهی مهارت‏های ارتباطی زوجین با استفاده از رویکرد تحلیل ارتباط متقابل (TA) بر کاهش تعارضات زناشویی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 377-401

4

اثر بخشی آموزش مهارت همدلی به شیوه گروهی بر افزایش صمیمیت زوجین

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 44-56

5

اثربخشی آموزش هوش اخلاقی، معنوی و فرهنگی بر ناسازگاری زناشویی زنان

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 209-233

6

اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و دارودرمانی در درمان مردان مبتلا به انزال زودرس مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اهواز

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 435-455

7

اثربخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری بر کاهش افسردگی و افزایش امید به زندگی در سندرم آشیانه خالی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 261-281

8

اثر بخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر بهزیستی روانشناختی زوجین ناسازگار

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 105-124

9

اثربخشی گروه درمانی تحلیل رفتار متقابل بر افزایش رضایتمندی، سازگاری، احساسات مثبت، و صمیمیت زوج‌های دارای تجربه طلاق عاطفی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 455-485

10

یادداشت های مدیر مسئول

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-3

11

یادداشت های مدیر مسئول

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-3

12

ارائه فرآیند طراحی شهری اجتماعات محلی با تأکید بر رویکرد «توسعه حملونقل محور»

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 2، شماره 6، بهار 1392، صفحه 59-74

13

ارزیابی اثرات اجتماعی ترمیم و بازسازی پارک‌ها به‌شیوۀ نظریه مبنایی (مطالعه موردی پارک‌های سطح منطقه 18 شهرداری تهران)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 2، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 61-72

14

ارزیابی الگوی مدیریت محله مبتنی بر شاخصهای حکمروایی مطلوب شهری مطالعه موردی: محله اوین، تهران

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 2، شماره 6، بهار 1392، صفحه 31-42

15

ارزیابی تعامل میان فرد و محیط زندگی در محلات جدید با استفاده از سنجش کیفیت عینی و ذهنی مطالعه موردی: شهرک نفت تهران

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 2، شماره 6، بهار 1392، صفحه 3-16

16

ارزیابی توان اکولوژیکی محیط جهت تعیین مناطق مناسب کاربری ها در حوزه شهری یاسوج با مدل اکولوژیک

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 2، شماره 5، زمستان 1391، صفحه 61-72

17

ارزیابی میزان رضایت مندی ساکنان از مجتمع های مسکن مهر (مطالعه موردی: سایت مسکن مهر فاطمیه شهر یزد)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 2، شماره 5، زمستان 1391، صفحه 13-26

18

آزمودن مدل دلبستگی به پدر و مادر با اضطراب و افسردگی با میانجی گیری دلبستگی به خدا

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 419-439

19

انطباق ماهوی میان مضامین شهر و طبیعت در اشعارسهراب سپهری با اندیشمندان حوزه طراحی محیطی

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 2، شماره 5، زمستان 1391، صفحه 73-79

20

اولویت بندی چالشهای اسکان غیررسمی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی: محله جعفرآباد کرمانشاه

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 2، شماره 6، بهار 1392، صفحه 43-58

21

بازآفرینی مفهوم محله در شهرهای ایرانی- اسلامی برپایه اصول نوشهرگرایی

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 2، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 3-12

22

بازشناسی نظام معانی محیطی در محیطهای تاریخی با تأکید بر تحولات اجتماعی مخاطبان مطالعه موردی: محله صیقلان رشت

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 2، شماره 6، بهار 1392، صفحه 75-87

23

بررسی اثربخشی الگوی یکپارچه مشاوره پیشگیری از طلاق بر کیفیت زندگی و انصراف از طلاق زوج های در آستانه طلاق

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 500-519

24

بررسی اثربخشی زوج درمانی سیستمی – رفتاری بر افزایش سازگاری زناشویی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 281-297

25

بررسی تأثیر سیاستهای فضایی بر ساختار فضایی شهری با تأکید بر تراکم ساختمانی مطالعه موردی: تهران

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 2، شماره 6، بهار 1392، صفحه 89-104

26

بررسی تاثیر طرح های توسعه شهری معاصر بر ساختار فضایی هسته تاریخی شمال شهر اصفهان

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 2، شماره 5، زمستان 1391، صفحه 3-12

27

بررسی تأثیر گروه درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری بر احساسات منفی زنان نسبت به خانواده همسر و رضایتمندی زناشویی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 485-500

28

بررسی تناسب زمان اختصاص یافته به درس جامعه شناسی با عناصر محتوا، روش تدریس و ارزشیابی از منظر ذینفعان برنامه درسی (متخصصان، دبیران و دانش آموزان )

تدریس پژوهی
دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 59-71

29

بررسی رابطه ساده و چندگانه بین سبک زندگی با تعالی خانواده

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 89-105

30

بررسی رابطه سبک های دلبستگی و ویژگیهای شخصیتی به عنوان پیش بینی کننده های میل به طلاق در زوجهای عادی و متقاضی طلاق شهر یزد

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 554-572

31

بررسی شواهد مرتبط با روایی و پایایی مقیاس تاب‌آوری خانواده

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 181-209

32

بررسی کارآیی درمان‌های مبتنی بر پذیرش و تعهد انطباق یافته زوجی، زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر برکاهش علائم نگرانی و ناسازگاری زناشویی، ز‌ن‌های دارای آشفتگی زناشویی و اختلال اضطراب فراگیر

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 56-89

33

بررسی نقش دولت در پیدایش و توسعه کالبدی-_ فضایی بندر بوشهر

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 2، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 47-60

34

بررسی نقش عوامل مصنوع در افزایش پیاده روی شهروندان در شهر (نمونه مورد مطالعه: تهران)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 2، شماره 5، زمستان 1391، صفحه 27-34

35

بهسازی کالبدی_ محیطی بافت مرکزی شهر با رویکرد توسعه شهری پایدار (نمونه موردی: بافت مرکزی شهر خرم‌آباد)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 2، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 73-88

36

پرسشنامه الگوهای ارتباطی: اعتبار و روایی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 124-150

37

پیش بینی سبک زندگی و پنج رگه اصلی شخصیتی بر اساس ترتیب تولد و حجم خانواده در دانشجویان

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-22

38

تحلیل ارتباط بین قابلیت پیاده مداری محلات و آلودگی هوا، مطالعه موردی: نواحی پیرامون ایستگاه های سنجش کیفیت هوا در شهر تهران

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 2، شماره 5، زمستان 1391، صفحه 35-46

39

تحلیل تطبیقی ساختار اشتغال شهری با تأکید بر متغیرهای اجتماعی و نظام برنامهریزی و مدیریت شهری مطالعه موردی: کلانشهرهای تهران و مونترال

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 2، شماره 6، بهار 1392، صفحه 17-30

40

تحلیل جغرافیایی الگوهای‌ شکل شهری در ایران

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 2، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 89-100

41

تحلیل دگرگونی الگوی مهاجرت داخلی کشور با تأکید بر مهاجرتهای شهری

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 2، شماره 6، بهار 1392، صفحه 105-118

42

تحلیل صورتبندی راوی شعر فروغ فرخزاد از اضطراب خانوادۀ دنیای مدرن برمبنای نظریۀ موری بوون(مقاله کوتاه)

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 572-584

43

تحلیل مفهوم تفکر انتقادی و تبیین روش های پرورش آن با تأکید بر آموزش عالی

تدریس پژوهی
دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 23-45

44

تدریس گروهی: موانع و چالش‌های بکارگیری آن در دانشگاه از دیدگاه اساتید دانشگاه مازندران

تدریس پژوهی
دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 47-58

45

تدوین و الویت‌بندی راهبردهای ارتقاء کیفیت زندگی شهری در محلات مسکونی کلانشهرها، با استفاده از مدل‌هایSWOT و ANP. نمونه موردی: کلانشهر تبریز

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 2، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 59-69

46

رابطه بین سبک‌های دلبستگی و بخشش با رضایت زناشویی زوج‌ها

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 22-44

47

رابطه عملکرد خانواده با اختلالات شخصیت بر اساس الگوی مک مستر

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 537-554

48

رابطه عملکرد خانواده، تمایزیافتگی خود و تاب‌آوری با استرس، اضطراب و افسردگی در زنان متأهل شهر کرمانشاه

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 297-329

49

راهبردهای تقویت تعاملات انسانی در طراحی محیط زندگی از منظر اسلامی (بررسی بافت کهن کرمان در دو مقیاس محله، خانه)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 2، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 31-46

50

رویکرد زیست محیطی در مدلسازی تغییرات کاربری اراضی محدوده کلانشهر تبریز با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه ای، ارزیابی چند معیاری و سلولهای خودکار زنجیره مارکوف (1417-1363)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 2، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 13-30

51

سرمایه اجتماعی و پایداری شهری (مورد مطالعه: شهر گرگان)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 2، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 31-46

52

سنجش چندمرکزیتی مجموعه های شهری کشور؛ نمونه موردی: مجموعه شهری آمل-بابل-قائمشهر-ساری

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 2، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 47-58

53

شناسایی نحوه و میزان تأثیر عناصر پیاده‌رو‌های شهری بر ابعاد و مؤلفه‌های سلامت عابران

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 2، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 15-30

54

شیوع علایم افسردگی در زنان مطلقه: نقش پیش‌بینی‌کننده‌ی گذشت، حمایت اجتماعی و تاب‌آوری

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 331-355

55

طراحی الگوی تدریس مفهوم محور در درس علوم و بررسی نقش آن بر مهارتهای تفکر(خلاق ، انتقادی) دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی

تدریس پژوهی
دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 73-80

56

فراتحلیل اثر بخشی مداخلات روانشناختی به صورت گروهی بر میزان رضایت زناشویی: (ایران 1389 –1383)

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 233-261

57

فرآیند بازآفرینی منظر میادین شهر تهران با هدف ارتقای تعاملات اجتماعی شهروندان

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 2، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 3-14

58

کاربرد کلان-داده ها در نقد توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 2، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 83-91

59

کاربست رویکرد نوین «تربیت هنری دیسیپلین محور» در آموزش هنر به دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی

تدریس پژوهی
دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 95-109

60

یکپارچه سازی سیستم حمل و نقل راهکاری در جهت دستیابی به حمل و نقل پایدار، مطالعه موردی کلانشهر شیراز

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 2، شماره 5، زمستان 1391، صفحه 47-60

61

مدیریت مالی خانواده و کیفیت رابطه زوجین (مقاله کوتاه)

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 491-526

62

مطالعه تطبیقی کیفیت زندگی در محلات بافت جدید و قدیم شهری (نمونه موردی : محله شهرک قدس و قطارچیان شهر سنندج )

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 2، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 71-81

63

معرفی مدل ویژگی ها و مهارت های یادگیرنده مستقل(CSILM) در نظام یادگیری الکترونیکی

تدریس پژوهی
دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 7-21

64

مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و آمیختگی اندیشه-کنش در زوجین متقاضی طلاق و زوجین عادی: با میانجی گری نقش جنسیت

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 355-377

65

مقایسه هیجان خواهی و عملکرد خانواده در افراد مطلقه، در حین طلاق و عادی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 519-537

66

مقایسۀ اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار، شناختی- رفتاری و شناختی- رفتاری- هیجانی بر سیر تغییر رضایت‌مندی زناشویی زوجین و افسردگی زنان

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 439-469

67

نقش عملکرد خانواده (مبتنی بر الگوی مک مستر) در پیش بینی نگرش-های صمیمانه و توافق زوجین در خانواده‌های شهر قزوین

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 401-419

68

نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی در ایجاد ارتباط بین عملکرد تحصیلی دانش آموزان و خودکارآمدی معلمان در تدریس علوم تجربی به عنوان پژوهش

تدریس پژوهی
دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 81-93


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.