1.

خرید آنی در محیط خرده فروشی در چارچوب مدل SOR مورد مطالعه: فروشگاه های لوازم آرایشی و بهداشتی شهر تهران

دوره 2، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 45-59
مرتضی ملکی مین باشی؛ زینب کریم نیا؛ مهدی دهقانی سلطانی