1.

بازنمایی سبک زندگی در مجموعه‌های تلویزیونی (مورد مطالعه: سیمای مرکز استان ایلام)

دوره 3، شماره 3، مهر 1400، صفحه 43-22
یارمحمد قاسمی؛ صدیقه پیری؛ شیما برزردی

2.

فرهنگ سیاه پوشی و بازنمایی ارزش ها (مطالعه پسران سیاه پوش ایلامی)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1402
بهمن غلامی؛ یارمحمد قاسمی؛ صدیقه پیری

3.

مشارکت شهروندان در مدیریت شهری و تبیین تعیین کننده های آن (مورد مطالعه: شهر ایلام)

دوره 12، شماره 45، بهمن 1401، صفحه 19-30
داود جمینی؛ علی شمس الدینی؛ علیرضا جمشیدی