1.

مطالعه تطبیقی آسیبپذیری بافت شطرنجی و نیمه شطرنجی شهر سلماس در برابر زلزله از دید پدافند غیر عامل

دوره 11، شماره 43، مرداد 1401، صفحه 15-26
حسین مهدیزاده؛ قادر احمدی؛ محمدرضا پاکدل فرد؛ مهسا فرامرزی

2.

مطالعه تطبیقی زیستپذیری در بافت جدید و قدیمی شهرها (نمونه مورد مطالعه: شهر ارومیه)

دوره 11، شماره 42، اردیبهشت 1401، صفحه 35-48
آرام خضرلو؛ اصغر عابدینی