1.

مشارکت شهروندان در مدیریت شهری و تبیین تعیین کننده های آن (مورد مطالعه: شهر ایلام)

دوره 12، شماره 45، بهمن 1401، صفحه 19-30
داود جمینی؛ علی شمس الدینی؛ علیرضا جمشیدی