بلالی اسکویی, آزیتا, جعفری, پرستو. (1401). وا کاوی تعاملات اجتماعی در بازار تاریخی تبریز با تأ کید بر بعد کالبدی فضا (نمونه مورد مطالعه: سرای امیر و سرای دودری). , 11(42), 87-102. doi: 10.34785/J011.2022.403
آزیتا بلالی اسکویی; پرستو جعفری. "وا کاوی تعاملات اجتماعی در بازار تاریخی تبریز با تأ کید بر بعد کالبدی فضا (نمونه مورد مطالعه: سرای امیر و سرای دودری)". , 11, 42, 1401, 87-102. doi: 10.34785/J011.2022.403
بلالی اسکویی, آزیتا, جعفری, پرستو. (1401). 'وا کاوی تعاملات اجتماعی در بازار تاریخی تبریز با تأ کید بر بعد کالبدی فضا (نمونه مورد مطالعه: سرای امیر و سرای دودری)', , 11(42), pp. 87-102. doi: 10.34785/J011.2022.403
بلالی اسکویی, آزیتا, جعفری, پرستو. وا کاوی تعاملات اجتماعی در بازار تاریخی تبریز با تأ کید بر بعد کالبدی فضا (نمونه مورد مطالعه: سرای امیر و سرای دودری). , 1401; 11(42): 87-102. doi: 10.34785/J011.2022.403