1.

اولویت بندی و تحلیل نقش عناصر آمیخته بازاریابی بر میزان درآمدزایی اماکن ورزشی خصوصی استان قم

دوره 2، شماره 3، مهر 1400، صفحه 92-122
عزت اله شاه منصوری؛ جواد سعادتمندی؛ سعادت اله صالحی