1.

ارائه مدل مدیریت آموزشی برای مدارس استثنایی براساس تجربه زیسته مدیران

دوره 9، شماره 1، بهار 1400
زهرا اتحاد؛ جواد سلیمانپور؛ علی خلخالی

2.

پی‌کاوی تجربه زیسته رضایت زناشویی زوجین دارای تفاوت فرهنگی: یک مطالعه پدیدارشناسی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 105-124
غلامرضا رجبی؛ امید حمیدی؛ عباس امان الهی؛ خالد اصلانی

3.

تبیین ابعاد صلاحیت‌های تدریس دبیران برگزیده دوره دوم متوسطه شهر همدان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 64-82
فرهاد سراجی؛ حمزه پریدار؛ عظیمه سادات خاکباز

4.

تجربه زیسته آشفتگی زناشویی در جهان ادراکی زنان؛ مورد مطالعه: کلینیک توحید شهر کرمانشاه

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 173-196
پریسا جانجانی؛ خدامراد مومنی؛ نادر امیری؛ آسیه مرادی

5.

تجربه زیسته زنان آسیب دیده از روابط فرازناشویی همسر در شهر سنندج

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 255-272
احمد امانی؛ کمال خالق پناه؛ اسرین محمدی

6.

تحلیل پدیدارشناختی گرایش مدیران به بهره کشی از کارکنان مدارس

دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 302-276
محبوبه سیدعلیان؛ کیوان صالحی

7.

واکاوی تجارب زیسته دانشجویان از پدیده اضطراب امتحان: مطالعه پدیدارشناسی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 216-199
رامین حبیبی کلیبر؛ ابوالفضل فرید؛ لیلا قبادی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.