1.

معرفی مدل ویژگی ها و مهارت های یادگیرنده مستقل(CSILM) در نظام یادگیری الکترونیکی

صفحه 7-21
مژگان حیدری؛ احمد علیپور؛ ولی اله فرزاد؛ عیسی ابراهیم زاده؛ بهمن زندی

2.

تحلیل مفهوم تفکر انتقادی و تبیین روش های پرورش آن با تأکید بر آموزش عالی

صفحه 23-45
فرامرز بیجنوند؛ سعید ضرغامی همراه؛ یحیی قائدی؛ علیرضا محمودنیا

3.

تدریس گروهی: موانع و چالش‌های بکارگیری آن در دانشگاه از دیدگاه اساتید دانشگاه مازندران

صفحه 47-58
سهیلا هاشمی؛ صمد ایزدی؛ زینب رضایی قادی

4.

بررسی تناسب زمان اختصاص یافته به درس جامعه شناسی با عناصر محتوا، روش تدریس و ارزشیابی از منظر ذینفعان برنامه درسی (متخصصان، دبیران و دانش آموزان )

صفحه 59-71
فریناز کرزه بر؛ پروین احمدی؛ مژده وزیری

5.

طراحی الگوی تدریس مفهوم محور در درس علوم و بررسی نقش آن بر مهارتهای تفکر(خلاق ، انتقادی) دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی

صفحه 73-80
مختار درویشی ازگله؛ زهرا رشیدی

6.

نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی در ایجاد ارتباط بین عملکرد تحصیلی دانش آموزان و خودکارآمدی معلمان در تدریس علوم تجربی به عنوان پژوهش

صفحه 81-93
ثنا صفری؛ ناصر شیربگی؛ کیهان رضایی

7.

کاربست رویکرد نوین «تربیت هنری دیسیپلین محور» در آموزش هنر به دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی

صفحه 95-109
مرجان کیان