1.

فراتحلیل ارتباط بین کیفیت خدمات با رضایتمندی مشتریان در سازمان های ورزشی

صفحه 1-25
حسین پورسلطانی زرندی

2.

نقش رفتار اخلاقی کارکنان فروشگاه‌های ورزشی در رفتار خرید آنی مصرف‌کنندگان: با میانجی‌گری اعتماد و واکنش هیجانی مثبت

صفحه 26-60
حسین رحیمی‌کلور؛ سید محمد رضا موحد

3.

بررسی تفاوت اثرگذاری انواع رسانه‌های ارتباطی بر اساس ویژگی‌های دموگرافیک هواداران تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران

صفحه 61-91
احسان اسداللهی؛ رضا حیدری؛ ریحانه سالاری

4.

اولویت بندی و تحلیل نقش عناصر آمیخته بازاریابی بر میزان درآمدزایی اماکن ورزشی خصوصی استان قم

صفحه 92-122
عزت اله شاه منصوری؛ جواد سعادتمندی؛ سعادت اله صالحی

5.

بررسی تأثیر اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکتی، بازاریابی دیجیتال و مداخله هواداران بر عشق به برند تیم‌های ورزشی

صفحه 123-152
مرتضی رضایی صوفی؛ سیاوش خداپرست؛ سینا محمدی

6.

تحلیل گزارش و کنترل نمونه‌های بدون پاسخ‌ در مقالات بازاریابی ورزشی

صفحه 153-178
سردار محمدی؛ محسن حیدری توپکانلو؛ عابد محمودیان

7.

نقش مالکیت روانشناختی در ارضاء نیازهای روانشناختی و احساس شادی مشتریان باشگاه‌های ورزشی خصوصی شهرستان گنبدکاووس

صفحه 179-204
ناصر بای؛ سکینه خسروی