تعداد مقالات: 74

1

Abstract

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 2، شماره 3، پاییز 1395

2

Abstract

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 2، شماره 2، بهار 1395

3

اثربخشی برنامه غنی‌سازی مبتنی بر امیدواری در سازش یافتگی و تعهد زناشویی زنان

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 61-76

4

اثربخشی روش تدریس جیگ ساو و سنتی بر اضطراب- نگرش و عملکرد درس ریاضی

تدریس پژوهی
دوره 4، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 79-94

5

اثربخشی زوج‌درمانی خودتنظیمی در ابراز احساسات مثبت و رضایت زناشویی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 77-97

6

اثربخشی مشاوره خانواده به شیوه مثبت نگری و حل مسئله بر روابط میان فردی نوجوانان دختر

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 129-143

7

ارائه الگویی برای آموزش چند فرهنگی در نظام آموزش عالی: واکاوی دیدگاه‌های متخصصان این حوزه در ایران

تدریس پژوهی
دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 65-91

8

ارزیابی معابر پیاده از منظر‌تخلیه اضطراری مطالعه موردی: مجموعه اداری اصفهان

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 5-14

9

ارزیابی مکان گزینی مسجد محله ای در راستای تقویت ساختار هویتی محلات به عنوان مکانی برای سکونت- نمونه موردی مشهد

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 5، شماره 18، بهار 1395، صفحه 5-20

10

ارزیابی نقش جنسیت در احساس امنیت شهروندان در محلات مسکونی با رویکردی بر نظریه بی نظمی (نمونه موردی: پنانگ، مالزی)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 5، شماره 18، بهار 1395، صفحه 21-36

11

ارزیابی نماد ورودی شهرها بر مبنای مؤلفه‌های کالبدی طراحی ( نمونه مورد بررسی: نماد ورودی شرقی شهر قزوین)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 5، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 81-91

12

اصول، ابعاد و متغیرهای رضایتمندی سکونتی در برنامه ریزی مسکن مهر (نمونه موردی: شهرک مهرگان)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 5، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 27-36

13

انعکاس اوضاع اجتماعی در اشعار شیرکو بیکس

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-14

14

بازآفرینی شهری خوانایی-محور، رویکردی به تجدید حیات شکلی و محتوایی ساخت اصلی.

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 29-40

15

بازنمایی اجتماعیات در ادبیات کردی

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 2، شماره 2، بهار 1395، صفحه 61-80

16

بەراییەک بۆ ناسینی شێوازی شێعری موکریانی

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 2، شماره 2، بهار 1395، صفحه 149-170

17

بررسی انگیزه ورود به حرفه و عوامل مؤثر بر انگیزة معلمان زبان انگلیسی ایرانی

تدریس پژوهی
دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 93-119

18

بررسی بن‌مایه‌ها و عناصر داستانی منظومه‌ی خورشید و خرامان الماس‌خان کندوله‌ای

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 37-61

19

بررسی پدیدارشناسانة علل گرایش به تقلب تحصیلی و روش‌های تقلب تحصیلی از دیدگاه و تجربیات دانش‌آموزان متقلب

تدریس پژوهی
دوره 4، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 113-128

20

بررسی تاثیر کاربری زمین بر رفتار عابران در خیابان های شهری (نمونه موردی خیابان دانشجو- مشهد)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 5، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 57-68

21

بررسی تطبیقی «ذات» در ادبیات کردی یارسان با «تجلی» و «فره» در ادبیات فارسی

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 2، شماره 2، بهار 1395، صفحه 103-122

22

بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی فرم فارسی پرسشنامه کیفیت دل‌بستگی بزرگ‌سالان (MAQ) در همسرها: مفهوم‌سازی چندبعدی دل‌بستگی زناشویی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-16

23

بررسی ژرف‌ساخت اسطوره‌ای تصویر حلزون در مجموعه‌ی آن حلزون آن حلزون محزون (آخرین مجموعه‌ی محمدرضا کلهر)

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 63-82

24

بررسی سبک‌شناختی داستان تولّد جهانگیر و جنگ‌نامه‌ی ایران و تورانیان

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 2، شماره 2، بهار 1395، صفحه 33-60

25

بررسی عوامل مؤثر در استقرار مدرسۀ زندگی در مدارس ابتدایی شهر خرم‌آباد

مدیریت مدرسه
دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 71-85

26

بررسی عوامل و متغیرهای زمینه ای موثر بر رضایتمندی ساکنین از محیط مسکونی

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 5، شماره 18، بهار 1395، صفحه 91-100

27

بررسی فرایند نوستالژی در اشعار محمدامین شیخ الإسلامی، «هێمن»

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 111-140

28

بررسی مؤلّفه‌های رئالیسم جادویی در رمان ئێواره‌ی په‌روانه‌ی بختیار علی

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 2، شماره 2، بهار 1395، صفحه 1-32

29

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تمایل به ورود گردشگر (مطالعه موردی: شهرستان مریوان)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 5، شماره 18، بهار 1395، صفحه 37-50

30

بکارگیری الگوریتم NSGA-II برای حل مسائل مکان‌یابی چندهدفه

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 5، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 15-26

31

تأثیر درمان طرح‌وارۀ همسران در تغییر طرح‌واره‌های سازش نایافتۀ نخستین و کاهش گرایش به طلاق

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 36-60

32

تأثیر رهبری اخلاقی مدیران مدارس بر فضیلت سازمانی معلمان با میانجیگری اعتماد و تعهد سازمانی

مدیریت مدرسه
دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 107-129

33

‌تبیبن جهت‌گیری نسبت به تغییر در مدارس بر اساس نقش بدبینی سازمانی و سبک رهبری

مدیریت مدرسه
دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 47-70

34

تبیین عوامل مؤثر بر میزان رضایتمندی ساکنان مسکن مهر از وضعیت سکونت (مطالعه موردی: شهر دهاقان)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 5، شماره 18، بهار 1395، صفحه 63-76

35

تبیین وضعیت یادگیری سازمانی مدارس بر مبنای ابعاد سبک رهبری تحولی مدیران

مدیریت مدرسه
دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 27-45

36

تجارب اعضای هیأت علمی ‌از نخستین روزهای تدریس در دانشگاه: یک مطالعه کیفی

تدریس پژوهی
دوره 4، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 55-78

37

تحلیل اثرات پایداری اجتماعی بر میزان ادراک امنیت تصرف در سکونتگاه های غیررسمی؛ نمونه موردی: محله کشتارگاه شهر ارومیه

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 5، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 29-42

38

تحلیلی بر ضرورت‌ها و الزامات بازاندیشی در اهداف، راهبردها و برنامه‌های درسی دوره‌های دکتری تخصصی

تدریس پژوهی
دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 47-64

39

تحلیلی بر نقش زیباشناسانه هندسه در شکل گیری فضای شهری چهارباغ عباسی

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 41-54

40

تحلیل شاخص های حکمروایی خوب شهری با تأکید بر نظرات شهروندان و مدیران؛ مطالعه موردی: شهر تربت حیدریه

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 5، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 43-52

41

تحلیل فضایی مسجد در شهر اردبیل در دوره ی معاصر

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 55-66

42

تحلیل و پیش بینی ساختار فضایی منطقه کلانشهری مشهد طی دوره 1420-1375

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 5، شماره 18، بهار 1395، صفحه 51-62

43

تحولات نوپدید در فرهنگ دانشگاه و فضای کلاس و تأثیر آن بر تدریس؛ تأملی در نسل‌های پنچ گانۀ دانشجو و استاد

تدریس پژوهی
دوره 4، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 1-29

44

تحول ناشی از رویکرد تدریس مشارکتی از نوع تکنیک جیک‌ساو بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان در دروس زبان انگلیسی و عربی

تدریس پژوهی
دوره 4، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 129-145

45

تخیل خلاقانه و تصویرپردازی مبتنی بر آن در شعر شیرکو بیکس و محمود درویش (با تکیه بر ده‌ربه‌ندی په‌پووله و مدیح الظل العالی)

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 83-109

46

تدوین و اعتبار یابی الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر گفت‌وشنود

تدریس پژوهی
دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 147-174

47

تراژدی توسعه شهری مدرن: تحلیل نوسازی کالبدی در تخریب اجتماع محلی مطالعه موردی: کلانشهر تبریز

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 5، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 5-14

48

رابطه هوش‌های چندگانه با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر رشته‌های علوم انسانی،ریاضی و تجربی

تدریس پژوهی
دوره 4، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 95-112

49

راهکارهای تعیین اندازه و سطح بهینه حریم شهرها در طرح‌ جامع شهرهای کمتر از 50 هزار نفر

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 5، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 65-78

50

رفتارنگاری رهیافتی جهت ارزیابی میزان پاسخدهی فضاهای شهری، مطالعه ی موردی: فضای فراغتی کناره ی آب دریاچه ی زریبار، شهرستان مریوان

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 5، شماره 18، بهار 1395، صفحه 77-90

51

روش های کمی در تحلیل توسعه ی فضایی مسکن شهری بجنورد (1394-1384)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 67-76

52

سازه‌های قصه‌ی کردی و تشابه و تمایز ساختاری آن با داستان مدرن

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 15-35

53

سنجش میزان اثرپذیری پایداری شهری ازموقعیت مرزی ( مطالعه موردی: شهر مرزی مریوان)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 5، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 5-16

54

سنجش و مقایسه میزان رضایتمندی ساکنان از سیستم سکونتی (مطالعه موردی: مناطق 3 و 11 شهر تهران)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 77-92

55

شناسایی عوامل کلیدی موثر بر وضعیت آینده سکونتگاه‌های فرودست شهری سنندج با تاکید بر کاربرد آینده‌ پژوهی

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 5، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 53-64

56

شناسنامه نشریه

مدیریت مدرسه
دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 0-0

57

شێوازناسیی وێژەی گۆرانی: تایبەتمەندییە سەرەکییەکان

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 2، شماره 2، بهار 1395، صفحه 125-147

58

شیوه‌های درست و کارآمد آموزش مهارت‌های زندگی و اجتماعی به دانشجویان در راستای کاهش آسیب‌‌های زندگی

تدریس پژوهی
دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 121-145

59

طراحی مدل جامع نگر در مطالعه پدیده افتراق شهری

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 5، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 79-91

60

عوامل مؤثر بر دیدگاه استفاده کنندگان از کیفیت محیطی فضاهای فراغتی عمومی؛ مطالعه موردی: پارک های شهر یزد

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 5، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 17-28

61

فرایند ارزیابیِ عاطفیِ سرعت تغییرات کالبدی در محیط مسکونی از نگاه کاربران بر اساس معیار رضایت‌مندی مطالعه موردی: محله نیاوران

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 15-28

62

لێکدانه‌وه‌یه‌کی به‌راوردکارانه‌ی فه‌خری(شانازی) زاتی له شیعری نالی و موته‌نه‌ببیدا

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 141-163

63

مدل ارزیابی حس مکان براساس مولفه های کالبدی ، ادراکی ، عملکردی و اجتماعی، نمونه موردی: خیابان امام ارومیه

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 5، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 69-80

64

مشخصات مجله و فهرست مقالات

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 2، شماره 3، پاییز 1395

65

مشخصات مجله و فهرست مقالات

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 2، شماره 2، بهار 1395

66

مطالعه تفاوت انگیزش شغلی، سبکهای مدیریت کلاس و سبکهای تدریس معلمان براساس برخی ویژگیهای جمعیت‌شناختی و شغلی

تدریس پژوهی
دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 1-26

67

مطالعه نیمرخ شخصیتی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و اثربخشی معلمان متوسطه شهرستان مریوان: تحلیل مبتنی بر شخص

تدریس پژوهی
دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 27-46

68

مقایسۀ اثربخشی مدیریت مدارس هیأت‌امنایی با مدیریت مدارس عادی مقطع متوسطۀ شهر اردبیل

مدیریت مدرسه
دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 87-105

69

نقد مؤلفه‌های رئالیسم جادویی در رمان آخرین انار دنیا اثر بختیار علی

پژوهشنامه ادبیات کردی
دوره 2، شماره 2، بهار 1395، صفحه 81-102

70

نقش تعدیل‌کنندۀ محبت جسمی در رابطۀ میان سبک‌های دل‌بستگی با کیفیت زناشویی زنان

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 17-35

71

نقش راهبرد توسعه شهری (CDS) در مدیریت توسعه گردشگری (نمونه موردی: جزیره هرمز)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 5، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 37-56

72

هم سنجی خودتنظیمی در گونه‌های ناهمسان خانواده

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 98-112

73

واکاوی صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران مدارس؛ یافته‌های یک پژوهش ترکیبی

مدیریت مدرسه
دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 1-25

74

واکاوی و شناسایی نقش فرهنگ معلمان در مواجهه با تغییرات برنامه درسی: مطالعه ترکیبی

تدریس پژوهی
دوره 4، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 29-54


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.